Montaż wodomierzy

Przepisy

Rozporządzenie: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 luty 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze – Dz.U. Nr 40 poz. 360
projekt Rozporządzenie: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia …………….. r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności, gdzie zał. Nr 1 zawiera: zasadnicze wymagania specyficzne dla wodomierzy.
Rozporządzenie: Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawidłowej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych -– Dz.U. Nr 77 poz. 730 zał. nr 6
Dyrektywa Nr 2004/22/WE: Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Ad1 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3 Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie.
Jest w przygotowaniu norma Unii Europejskiej pr. EN 14154, która ma obejmować:
pr. EN 14154-1 Wodomierze.- Wymagania ogólne.
pr. EN 14154-2 Wodomierze.- Instalacje i warunki użytkowania.
pr. EN 14154-3 Wodomierze.- Metody badań i wyposażenie.
PN-88/M-54901/00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901/01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki.
PN-88/M-54901/02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze.
PN-92/M-54901/03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki.
PN-92/M-54901/04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników.
PN-88/M-54901/05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki.
 

Montaż wodomierzy mieszkaniowych JS

 
            Wodomierze mieszkaniowe służą do pomiaru wielkości zużycia wody dla całego mieszkania (lokalu użytkowego), pojedynczego węzła sanitarnego lub pojedynczego przyboru (np. umywalki, wanny). Dla każdego z powyższych przypadków występują odmienne zasady montażu zegarów wodomierzowych.
 
 
* Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) (…) §113 ust.7„Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenie uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w PN dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych” (…)§115 ust.2 „Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy instalować zabezpieczenie przed o którym mowa w §113, ust.7”.

 

Miejsce wbudowania wodomierzy mieszkaniowych

 • Miejsce wbudowania wodomierza  w mieszkaniu powinno być łatwo dostępne dla montażu i demontażu, obsługi, konserwacji oraz odczytu jego wskazań.

 • Wodomierze mieszkaniowe zaleca się montować w szybach instalacyjnych (w łazienkach, wc lub kuchniach). Dopuszcza się instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym jeżeli po jego otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytany bez utrudnień.

 • Miejsce wbudowania wodomierza mieszkaniowego na klatce schodowej powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób niepowołanych.

 • Wodomierze mieszkaniowe nie powinny być narażone na uderzenia lub wibracje pracujących w pobliżu urządzeń oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C.

 • Minimalna wysokość pomieszczenia na wodomierz powinna wynosić 1,80m

Warunki i sposób wbudowania wodomierzy mieszkaniowych

 • Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody przed wodomierzem.

 • Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz.

 • Przewody przed i za wodomierzem powinny być ukształtowane w sposób zapewniający całkowite wypełnienie przewodu woda oraz uniemożliwiający gromadzenie się powietrza przed miejscem i w miejscu wbudowania wodomierza (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).

 • W przewodzie ciepłej wody, w który wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody.

 • Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka +/- 5mm) jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

  • przed wodomierzem, odcinek L>=5 Dr (Dr – średnica przewodu)

  • za wodomierzem, odcinek L>=3 Dr (Dr – średnica przewodu)

Warunek uznaje się za spełniony jeśli wodomierz mieszkaniowy produkcji METRONU zostanie wbudowany z wykorzystaniem łączników będących w wyposażeniu dodatkowym wodomierza (długość łącznika uznaje się za wodomierzem.

montwo1.jpg

 

 • Mocowanie rur, przed i za wodomierzem powinno wyeliminować możliwość przenoszenia się na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować w instalacji.

 • Liczydło (tarcza odczytowa) wodomierza powinno być widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mógł być dokonywany bez utrudnień, bez stosowania urządzeń lub narzędzi pomocniczych.

 • Wodomierz powinien być zamontowany w położeniu roboczym zgodnie z oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. H – oznacza pozycję pracy wodomierza w poziomie V – oznacza pozycję pracy wodomierza w pionie. Litera znajdująca się na tarczy wodomierza A, B, C lub D – oznacza klasę obciążeń wodomierza.

 • Na rysunku 2. przedstawiono dopuszczone pozycje pracy wodomierza

 montwo2.jpg

 

Jeśli jest to konieczne i producent nie widzi przeciwwskazań dopuszcza się montowanie wodomierzy  w pozycji ukośnej.

 • Przed zainstalowaniem wodomierzy mieszkaniowych rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić wodomierze lub spowodować ograniczenie przepływu.

 • Na czas płukania instalacji zaleca się zabudować w miejscu przeznaczonym na wodomierz rurkę montażową – rys. 3., aby nie dopuścić do zanieczyszczenia sita w wodomierzu lub ewentualnego uszkodzenia wodomierza. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo (dopuszczalna odchyłka współosiowości +/- 5mm).

montwo3.jpg

 

 • Zasady stosowania zestawu elementów montażowych, łączących wodomierz z instalacją wodociągową powinny być zgodne z decyzją dopuszczającą taki zestaw do stosowania przez osoby prawne lub fizyczne powołane do eksploatacji instalacji wodociągowej; np. Administracji osiedla.

 

Wymagane i zalecane sposoby zabudowy wodomierzy mieszkaniowych

 • Przed wodomierzem mieszkaniowym, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą np. zawór kulowy czy też prosty. Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza na skutek przepływów wstecznych, które mogą występować w instalacji zaleca się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem zwrotnym.

montwo4.jpg

 

 • Za wodomierzem mieszkaniowym (po stronie odpływowej) zaleca się stosowanie

  łącznika kompensacyjnego typu ŁR produkcji METRON-u, gwarantującego uproszczenia

  prac montażowych oraz ograniczenie oddziaływania na wodomierz naprężeń

  pochodzących od innych elementów zestawu i instalacji wodociągowej, warunkiem

  jednak jest by przewody-rury były sztywno zamocowane do ściany (podłoża) – rysunek 5.

 montwo5.jpg

 

 • W przypadku wymiany-zastosowania w istniejącej instalacji wodociągowej krótszego wodomierza zaleca się stosowanie za wodomierzem (na odpływie) przedłużacza; kompensującego brakujący odcinek przewodu – rysunek 6.

 montwo6.jpg

 

 • W przypadku instalacji wodociągowych trudnodostępnych dopuszcza się stosowanie za wodomierzem przewodu-węża elastycznego jednocześnie mocując na sztywno przewód przed wodomierzem do ściany (podłoża)– rysunek 7.

montwo7.jpg

 

 Do szybkiego i profesjonalnego montażu wodomierza mieszkaniowego zalecane jest stosowanie uchwytu-konsoli, przymocowanej sztywno do ściany (podłoża) – rysunek 8. Konsola do wodomierza gwarantuje trwałe mocowanie wodomierza oraz eliminuje całkowicie przenoszenie na wodomierz naprężeń, które powstają w instalacji wodociągowej, dzięki swojej konstrukcji wyklucza także możliwość „skręcenia się” zestawu wodomierzowego.

Standardowa konsola do wodomierza, wyposażona jest w przyłącza, które poza funkcją mocowania wodomierza kompensują także różnice długościowe. Dodatkowo korpus konsoli może umożliwiać regulację odstępu od ściany (podłoża), redukować przenoszenie się na zestaw drgań i ograniczać powstawanie hałasu. Dodatkowo w skład kompletu może wchodzić armatura odcinająca oraz zawory: zwrotny, spustowy i antyskażeniowy

montwo8.jpg

W celu zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed ingerencją osób niepowołanych zaleca się plombowanie elementów złącznych po obu stronach wodomierza poprzez wykorzystanie istniejących otworów w nakrętkach łączników – rysunek 10 lub poprzez zastosowanie plomb zatrzaskowych produkcji METRON-u, posiadających indywidualną numerację – rysunek 11 i 12.

montwo9.jpg

Rys. 10 Zestaw wodomierza JS z zaplombowanymi elementami złącznymi. Tradycyjne plombowanie zestawu.

montwo10.jpg

Rys.11 Zestaw wodomierza JS z zaplombowanymi elementami złącznymi. Plombowanie zestawu przy użyciu plomb zatrzaskowych.
montwo11.jpg

Rys.12 Zestaw wodomierza JS z zaplombowanymi elementami złącznymi. Plombowanie wodomierza w obudowie przy użyciu plomb zatrzaskowych.