Zabezpieczanie krawędzi dachu-BHP

Przepisy odnośnie sposobu zabezpieczenia krawędzi dachów, na których prowadzone są prace montażowe, np. kolektorów dachowych czy paneli PV, są dość mgliste w Polskich przepisach. Większość wymogów zwykle brana jest z przepisów niemieckich, dlatego poniżej omówię rozwiązania związane z normami niemieckimi, jak i zalecenia firmy HSE (Health and Safety Executive).

 Zabezpieczenie przed upadkiem z dachu zależy od nachylenia dachu i wysokości upadku. Urządzenia ochronne są obowiązkowe od wysokości upadku (wysokość okapu lub wysokość blatu) 3 m (rys. 1). Dlatego wskazane jest wcześniejsze ustalenie tych podstawowych wymiarów domu lub wysokości powierzchni roboczej.

BHPdac6.jpg

Urządzenia do ochrony boczBHPdac7.jpgnej są stosowane do dachów płaskich i dachów o nachyleniu do 20 °. Wysokość osłony bocznej musi wynosić co najmniej 0,95 cm – tj. Do linii talii pracownika – (patrz rysunek 2).

Rys.2 Zabezpieczenie krawędzi dachu o kącie nachylenia do 20 stopni (rys. HSE).

Podczas pracy na powierzchni dachu o nachyleniu > 20 ° do ≤ 60 ° i wysokości upadku większej niż 3 m konieczne jest stosowanie siatek ochronnych,  ścian osłonowych   lub rusztowania. Obszar roboczy musi być tak zabezpieczony aby osłony wystawały co najmniej po 1m z każdej jego strony.

Odległość rusztowania od ściany budynku nie powinna przekraczać 30cm. Jeśli jest większa, należy wykonać także barierkę od strony budynku.

BHPdac8.jpg

BHPdac4.gifBHPdac9.jpg

Rys. Po lewej zabezpieczenie obszaru roboczego musi wystawać po 1m z każdej jego strony, po prawej dopuszczalne zabezpieczenie krawędzi dachu przy braku możliwości ustawienia rusztowania (rys. HSE).

BHPdac6.gifJeśli kąt nachylenia dachu przekracza 45 stopni, pracownicy muszą posiadać bezwzględnie zabezpieczenia linowe oraz dodatkowe pomosty robocze w postaci np. ław dekarskich (rys. po lewej). Pomosty takie należy wykonać jako dodatkowe zabezpieczenie obok standardowego rusztowania ochronnego. Pomosty dekarskie muszą przy tym spełniać następujące wymagania:

– wytrzymałość na obciążenie min. 150 kg (2 osoby lub jedna z kolektorem dachowym)

– ława dekarska powinna być przymocowana za pomocą lin i haków dachowych w sposób stabilny.