Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczeniowe i rysunki instalacji

(źródło – Katedra Inżynierii Sanitarnej i Wodnej WBiIŚ ATR)

Obliczanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wymaga sporządzenia w pierwszej kolejności schematu obliczeniowego w postaci rysunku umownego, z zaznaczeniem wszystkich punktów czerpalnych, rozgałęzień i podzielenia całej instalacji na działki obliczeniowe. Za działkę uważa się przy tym odcinek instalacji o jednakowym rozbiorze wody. Tak wykonany schemat należy ponumerować, przy czym numerem „1” oznacza się zwykle najniekorzystniej położony w budynku punkt czerpalny (na najwyższej kondygnacji, najdalej położonej względem pionu, itp.). Numerem „2” oznaczamy pierwszy trójnik w którym instalacja ulega rozgałęzieniu i gdzie zmienia sie jej rozbiór. Tym samym działka najniekorzystniej położona oznaczona jest 1-2, następna 2-3, 3-4, itd.  Numerację trójników prowadzimy aż do przyłącza lub innego p. obliczeniowego, w którym sprawdzane jest wymagane ciśnienie  wody. Kolejne numery uzyskują trójniki na odgałęzieniach, przy zwykle liczy się tylko te odgałęzienia, w których dobór średnicy i sprawdzenie dopuszczalnej prędkości przepływu jest wskazane.  Poniżej dwa przykłady schematów obliczeniowych:

projwo30.gif     projwo31.gif

Rys.1,2 Przykłady schematów obliczeniowych z zaznaczeniem rozbioru wody zimnej.

projwo32.gif

Rys.3 Schemat bezwymiarowy instalacji wod-kan. w łazience i pomieszczeniu WC.

projwo33.gif

Rys.4 Schemat obliczeniowy dla instalacji z rys.3. Osobno dla wody zimnej i ciepłej. U dołu sposób opisu działki obliczeniowej.

projwo34.gif

Rys.5 Aksonometria instalacji wodociągowej w dimetrii ukośnej.

projwo35.gif

Rys.6 Ta sama instalacja ale narysowana w izometrii. Na rysunku specjalny papier do izometrii z siatką trójkątów.

projwo36.gif

Tabela1 Obliczenia hydrauliczne dla instalacji wody zimnej z rys.4.

projwo37.gif

Tabela 2 Obliczenia hydrauliczne instalacji wody ciepłej.