Obliczanie przewodów wodociągowych

4.1 Obliczenia hydrauliczne przewodów

4.2 Dobór hydrofora

Hydrauliczne obliczanie przewodów wodociągowych polega na wyznaczeniu średnicy

przewodów oraz strat ciśnienia przy określonym przepływie wody. czasem spotykany jest

inny typ zadania, polegający na sprawdzeniu prędkości przepływu wody i wielkości strat

ciśnienia przy znanej średnicy oraz zadanym przepływie wody.

Przy obliczaniu strat liniowych wykorzystuje się wzór Darcy–Weisbacha:

projwo8.gif

h – wysokość liniowych strat ciśnienia [m],

i – jednostkowa wysokość strat ciśnienia, liczba niemianowana lub [‰], [%],

L – długość odcinka przewodu [m],

Dw – średnica wewnętrzna przewodu [m],

v – prędkość przepływu przewodem [m/s],

g – przyspieszenie ziemskie, [m/s2],

l – współczynnik oporów liniowych.

Współczynnik oporów liniowych λ, inaczej współczynnik tarcia, zależy od rodzaju ruchu wody

w przewodzie, średnicy przewodu i stanu jego powierzchni wewnętrznej czyli stopnia chropowatości.

Rodzaj ruchu i średnicę przewodu charakteryzuje liczba Reynoldsa Re.

Dla instalacji wodociągowych, tzn. w strefie przejściowej ruchu burzliwego, wartość współczynnika

oporów liniowych λ określana jest wzorem Colebrooka Whitea:

projwo10.gif

gdzie:

K współczynnik chropowatości bezwzględnej

Wzór powyższy jest uniwersalny, daje dokładne wyniki dla całego zakresu Re.

Ze względu na uwikłaną postać współczynnika oporów liniowych praktycznie korzysta się

z tablic lub nomogramów ujmujących zależność między: średnicą przewodów, przepływem,

prędkością i jednostkową wysokością strat ciśnienia. Obliczenia na podstawie nomogramów

prowadzi się następująco:

a) dla określenia średnicy i wysokości strat ciśnienia:

dane: przepływ obliczeniowy q w dm3/s,

tok postępowania: w zależności od rodzaju przewodu orientacyjnie narzuca się prędkość

przepływu v   równą 1,5m/s dla pionów i podejść pod punkty czerpalne, 1,0 m/s dla przewodów poziomych rozdzielczych i przyłączy domowych, następnie odczytuje się z nomogramu średnicę „d”oraz jednostkową wysokość strat ciśnienia „R”, w taki sposób aby wartość prędkości nie została przekroczona, a następnie oblicza się   wysokość strat ciśnienia na danym odcinku przewodu

                                                        hl = R × L;

b) dla określenia prędkości przepływu i wysokości strat ciśnienia:

dane: przepływ obliczeniowy q w dm3/s, średnica przewodu,

tok postępowania: odczytuje się z nomogramu v oraz R, a następnie oblicza się:

                                                        hl = R × L.

Miejscowe straty ciśnienia „z” lub wysokość miejscowych strat ciśnienia „hm” oblicza się

stosując odpowiedni wzór:

                                                 z = 5 × v2 × ξ [mbar],

                                                 z = 0,05 × v2 × ξ [m]

 ξ – suma współczynników oporów miejscowych,

v – prędkość przepływu wody [m/s].

Całkowite straty ciśnienia w instalacji pochodzące od oporów liniowych i miejscowych są sumą obliczonych oporów na wszystkich działkach (odcinkach ) instalacji:

                                                        Σhl  + Σhm = Σ(R x L + Z)

Tabela. Współczynnik strat miejscowych dla rur PP.

projwo9.gif

 Rys. Nomogram do obliczania przepływu i strat hydraulicznych w rurach instalacyjnych miedzianych przy k = 0,01 mm i t = 10 C

projwo11.gif

4.2 Dobór hydrofora

Rys. Dobór urządzenia hydroforowego Ozn. 1- Silnik, 2-pompa, 3, 4 zawory odcinające, 5-zawór zwrotny, 6-zbiornik hydroforowy, 7-króciec do zaworu bezpieczeństwa, 8-manometr, 9-wodowskaz, 10-przewód odprowadzający, 11-spust wody, 12-silnik, 13- sprężarka, 14-filtr oleju, 15-tablica bezpieczników, 16-włącznik główny, 17-wyłącznik ciśnieniowy

Hydrofor stosowany jest w instalacjach  z ujęciami głębinowymi jak też w instalacjach wielostrefowych, gdzie zapewnia odpowiednie ciśnienie wody w strefach II i wyższych. Przy doborze zbiornika należy się kierować maksymalną ilością załączeń pompy hydrofora w ciągu godziny, która powinna się mieścić w przedziale 6-10. W praktyce dla obliczenia wymaganej pojemności zbiornika możemy się posłużyć wzorem:

gdzie:

1,2/4 – przelicznik uwzględniający martwą część zbiornika

Qp – wydajność pompy agregatu pompowego [dm3/s], powinna być dwukrotnie większa niż zapotrzebowanie na wodę 

t – czas pracy pompy [s]

Hmax – najwyższe ciśnienie w zbiorniku w m słupa wody związane z ustawieniami wyłącznika ciśnieniowego (przy braku danych można przyjąć 25-50m)

Hmin – minimalne wymagane ciśnienie w instalacji przed punktem czerpalnym, należy przyjąć 10m+wysokość geometryczna instalacji

Rys. Zakres pracy (ciśnienia załączania i wyłączania) wyłączników ciśnieniowych Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu.

4.2.1.Przegląd zbiorników hydroforowych

THERMEN

typ CZH – zbiorniki ze stali niskowęglowej

typ CZH-S zbiorniki ze stali wysokostopowej

W wykonaniu typowym zbiorniki przeznaczone są do pracy przy ciśnieniu 6 lub 10 bar.

Na specjalne zamówienie, ciśnienie pracy może zawierać się w przedziale od 6 – 16 bar.

Opis króćców przyłączeniowych

K1- wlot wody

K2- wylot wody

K3- otwór rewizyjny

K4- aparatura pomiarowa

K5- przyłącza wodowskazu

K6- wlot sprężonego powietrza

K7- przyłącze zaworu bezpieczeństwa

K8- spust wody

KOTŁOREMBUD

Zbiorniki hydroforowe typ HP 1-10, wykonanie A-Ps – 6 bar, B-Ps -10 bar.

OPIS KRÓĆCÓW

N1: wlot wody, N2: wylot wody, N3: króciec pod zawór bezpieczeństwa, N4: doprowadzenie sprężonego powietrza, L1: króciec pod manometr, L2: króciec pod wodowskaz, M1: właz rewizyjny

Instal Rzeszów

Hydrofory pionowe Typ A I są to zbiorniki wodno-powietrzne pracujące w instalacjach wodociągowych

budynków. Służą do utrzymania ciśnienia w instalacji wodnej. Potrzebne ciśnienie wytwarza się za pomocą pomp i sprężarek powietrznych. Pracują na ciśnienie do 0,6 MPa i w temperaturze do 40°C.

Tabela króćców

1. Króciec sprężonego powietrza G1”

2. Króciec manometru G 3/4”

3. Króćce wodowskazowe f20

4. Króciec odpływowo-dopływowy d1´g1

(wersja „prawa” lub „lewa”)

5. Króciec spustowy dla wlk 5¸13 G=2”,

dla wlk 14¸15 G=2 1/2”, dla wlk.1¸3 G3/4”

6. Właz

7. Króciec do cynkowania G1”(dla wlk.1¸9)

8. Króciec do cynkowania G2”(dla wlk.1¸9)

9. Króciec przekaźnika ciśnienia G½”