Normy z sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar

PN-B-01700:1999

PN-B-02857:2017-04  – wersja polska Ochrona przeciwpożarowa budynków — Przeciwpożarowe zbiorniki wodne — Wymagania ogólne

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Prze-ciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania

PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody zewnętrzne z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. Wymagania i badanie przy odbiorze

PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach

(PN-92/B-10727) górniczych. Wymagania i badanie przy odbiorze

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Urządzenia, elementy (wyroby)

PN-EN 19:2005 Armatura przemysłowa. Znakowanie armatury metalowej

PN-EN 26:2015-10 Wersja angielska Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego

PN-EN 31:2011 Umywalki. Wymiary przyłączeniowe (oryg.)

PN-EN 31+A1:2014-07 Wersja angielska Umywalki — Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 33:2011/AC:2014-07 Wersja angielska Miski ustępowe i zestawy WC — Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 35:2014-07 Wersja angielska Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry — Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 36:2000

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe

PN-EN 89:2015-10 Wersja angielska Zasobnikowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego

PN-EN 124-3:2015-07/Ap1:2017-08 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 3: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane ze stali i stopów aluminium

PN-EN 124-4:2015-07/Ap1:2017-08 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 
PN-EN 124-5:2015-07/Ap1:2017-08 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 5: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych 
PN-EN 124-6:2015-07/Ap1:2017-08 – wersja angielska Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego — Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)  

PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa akrylowego. Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2. Ogólne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN 232:2013 Wanny kąpielowe — Wymiary przyłączeniowe; (oryg.); (gr. cen. G)

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogólne dotyczące regulatorów strumienia

PN-EN 248:2005 Armatura sanitarna. Ogólne wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok ochronnych Ni-Cr

PN-EN 249:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe wykonane z współwytłaczanych płyt akrylowych. Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 251:2013 Brodziki podprysznicowe — Wymiary przyłączeniowe; (oryg.); (gr. cen. G) 

PN-EN 263:2008 Urządzenia sanitarne. Arkusze akrylowe ze środkiem sieciującym do wanien i brodzików do użytku domowego (oryg.)

PN-EN 274-2:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 2: Metody badań

PN-EN 274-3:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. Część 3: Sterowanie jakością

PN-EN 274-1:2004/Ap1:2012 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych — Część 1: Wymagania;

PN-EN 295-1:2013-06 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej — Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i połączeń

PN-EN 295-2:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej — Część 2: Ocena zgodności i testowanie

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-3:1999/A1:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Metody badań

PN-EN 295-4:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej — Część 4: Wymagania dotyczące adapterów, połączeń i złączy elastycznych

PN-EN 295-5:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej — Część 5: Wymagania dotyczące rur perforowanych i połączeń

PN-EN 295-6:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej — Cześć 6: Wymagania dotyczące elementów studzienek włazowych i rewizyjnych

PN-EN 295-7:2013-07 Wersja angielska Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej — Część 7: Wymagania dotyczące rur i połączeń stosowanych do przeciskania

PN-EN 476:2012 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 295-10:2007 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej. Część 10: Wymagania użytkowe

PN-EN 476:2011 Wymagania ogólne dotyczące komponentów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej (oryg.)

PN-EN 512:2000

PN-EN 512:2000/A1:2002 Wyroby włóknocementowe. Rury ciśnieniowe i złącza

PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 558:2008

PN-EN 558:2008/AC:2010 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN i klasy (oryg.)

PN-EN 588-1:2000 Rury włóknocementowe do kanalizacji. Rury, złącza i kształtki do systemów grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury włóknocementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe

PN-EN 593+A1:2011 Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe (oryg.)

PN-EN 598+A1:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich połączenia do odprowadzania ścieków. Wymagania i metody badań

PN-EN 639:1999 Ogólne wymagania dotyczące betonowych rur ciśnieniowych oraz złączy i kształtek

PN-EN 640:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe i rury ciśnieniowe żelbetowe ze zbrojeniem równomiernie rozłożonym (bez płaszcza blaszanego) oraz złącza i kształtki

PN-EN 641:2000 Rury ciśnieniowe żelbetowe z płaszczem blaszanym oraz złącza i kształtki

PN-EN 642:2000 Rury ciśnieniowe z betonu sprężonego z płaszczem lub bez płaszcza blaszanego łącznie ze złączami i kształtkami oraz specjalne wymagania dotyczące stali sprężającej

PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym

PN-EN 671-2:2012/Ap1:2014-07 Wersja polska Stałe urządzenia gaśnicze — Hydranty wewnętrzne — Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym

PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym (oryg.)

PN-EN 681-1:2002

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma

PN-EN 681-2:2003

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 681-3:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 3: Materiały z gumy porowatej

PN-EN 681-4:2003

PN-EN 681-4:2003/A2:2006 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe (oryg.)

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje typów armatury

PN-EN 736-2:2001 Armatura przemysłowa. Terminologia. Definicje elementów armatury

PN-EN 736-3:2010 Armatura przemysłowa. Terminologia. Część 3: Definicje terminów ogólnych
PN-EN 752:2017-06  – wersja angielska Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne — Zarządzanie systemem kanalizacyjnym

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące  systemów zewnętrznych i ich części składowych

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 2: Projektowanie (oryg.)

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 3: Wymiarowanie przewodów. Metody uproszczone (oryg.)

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: Instalacja (oryg.)

PN-EN 809+A1:2009

PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa (oryg.)

PN-EN 816:2017-09 – wersja angielska Armatura sanitarna — Automatyczne zawory zamykające 

PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN 853:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy — Węże i przewody hydrauliczne wzmocnione oplotem z drutu — Wymagania

PN-EN 854:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy — Węże i przewody hydrauliczne ze

wzmocnieniem tekstylnym — Wymagania

PN-EN 856:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy — Węże i przewody hydrauliczne pokryte gumą, wzmocnione spiralą z drutu — Wymagania

PN-EN 857:2015-05 Wersja angielska Węże i przewody z gumy — Węże i przewody hydrauliczne wzmocnione zwartym oplotem z drutu — Wymagania

PN-EN 858-1:2005

PN-EN 858-1:2005/A1:2007 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakością

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja

PN-EN 877:2004

PN-EN 877:2004/A1:2007

PN-EN 877:2004/AC:2009 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości

PN-EN 997+A1:2015-09 Wersja angielska Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym zamknięciem wodnym

PN-EN 1012-1:2011/Ap1:2013-07 Wersja angielska Sprężarki i pompy próżniowe — Wymagania

bezpieczeństwa — Cześć 1: Sprężarki

PN-EN 1057+A1:2013 Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania; (gr. cen. R)

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociągowa. Wymagania użyt-kowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa (oryg.)

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 6: Hydranty (oryg.)

PN-EN 1085:2010 Oczyszczanie ścieków. Terminologia

PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

PN-EN 1092-1:2010 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe

PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne

PN-EN 1092-3:2008 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierzeokrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 3: Kołnierze ze stopów miedzi (oryg.)

PN-EN 1111:2017-09 – wersja angielska Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN 10) — Ogólna specyfikacja techniczna

PN-EN 1112:2008 Armatura sanitarna. Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu zasilania typu 1 i 2. Ogólne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN 1113:2015-06 Wersja angielska Armatura sanitarna — Przewody natryskowe do armatury sanitarnej systemu zasilania typu 1 i typu 2 — Ogólna specyfikacja techniczna

PN-EN 1123-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowanych ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

PN-EN 1123-2 + A1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 2: Wymiary (oryg.)

PN-EN 1124-1:2007 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością

PN-EN 1124-2:2014-07 Wersja angielska Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym — Część 2: System S, kształty i wymiary

PN-EN 1124-3:2008 Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Część 3: System X. Wymiary(oryg.)

PN-EN 1171:2015-12 Wersja angielska Armatura przemysłowa — Zasuwy żeliwne

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 1253-1:2015-03 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach — Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm

PN-EN 1253-2:2015-03 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach — Część 2: Wpusty dachowe i podłogowe bez klap zwrotnych

PN-EN 1253-3:2016-07 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach — Część3: Ocena zgodności

PN-EN 1253-4:2016-06 Wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach — Część 4: Zwieńczenia 

PN-EN 1253-5:2017-03 – wersja angielska Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich

PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego

PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi

PN-EN 1254-3:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi

PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych

PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-6:2013 Miedź i stopy miedzi — Łączniki instalacyjne — Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi; (oryg.); (gr. cen. T)

PN-EN 1254-8:2013 Miedź i stopy miedzi — Łączniki instalacyjne — Część 8: Łączniki z końcówkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych; (oryg.); (gr. cen. M)

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 1287:2017-09 – wersja angielska Armatura sanitarna — Niskociśnieniowe termostatyczne baterie mieszające — Ogólna specyfikacja techniczna 

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 11296-1:2018-04

 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

 PN-EN ISO 11297-1:2018-05

 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

 PN-EN ISO 11298-1:2018-05

 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych — Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN
PN-EN 1329-1+A1:2018-05
 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)

PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PN-EN1433:2005

PN-EN 1433:2005/A1:2007 Kanały odwadniajace nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

PN-EN 1444:2002 Przewody włóknocementowe. Wytyczne dotyczące układania i wykonywania na budowie (oryg.)

PN-EN 1451-1:2018-02 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków — Polipropylen (PP) — Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1451-2:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności

PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

PN-EN 1453-1:2017-02 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu

PN-EN 1453-1:2017-02/AC:2017-08 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Wymagania dotyczące rur i systemu 

PN-ENV 1453-2:2002 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)

PN-EN 1455-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu (oryg.)

PN-ENV 1455-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Akrylonitryl-butadien-styren (ABS). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)

PN-EN 1487:2014-08 Wersja angielska Armatura w budynkach — Hydrauliczne grupy bezpieczeństwa –Badania i wymagania

PN-EN 1488:2004 Armatura w budynkach. Zespoły rozprężne. Badania i wymagania

PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania

PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe. Badania i wymagania

PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach. Zawory rozprężne. Badania i wymagania

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenie wody

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1519-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)

PN-EN 1565-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków. Kopolimer styrenu (SAN+PVC). Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu (oryg.)

PN-ENV 1565-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Mieszanina kopolimeru styrenu (SAN+PVC). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)

PN-EN 1566-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz budynków. Chlorowany poli-(chlorek winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania dla rur, kształtek i systemu (oryg.)

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności (oryg.)

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody. Wymagania i badania

PN-EN 1610:2015-10 Wersja angielska Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

PN-EN 1796:2013-07   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i

bezciśnieniowego przesyłania wody — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP)

PN-EN 1825-1: 2007 Oddzielacze tłuszczu. Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i badania, znakowanie oraz sterowanie jakością

PN-EN 1825-2: 2005 Oddzielacze tłuszczu. Część 2: Dobór wymiarów nominalnych, instalowanie, użytkowanie i eksploatacja

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PN-EN 1916:2005

PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 1917:2004

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

PN-EN 1983:2008 Armatura przemysłowa. Kurki kulowe stalowe

PN-EN 1984:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy stalowe i staliwne (oryg.)

PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostkę długości

PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10241:2005 Gwintowane łączniki rurowe stalowe

PN-EN 10242:1999 Łączniki gwintowane z żeliwa ciągliwego

PN-EN 10242:1999/A1:2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego

PN-EN 10242:1999/A2:2005 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego

PN-EN 10284:2005 Złączki z żeliwa ciągliwego z końcówkami zaciskowymi do rurociągów z polietylenu (PE)

PN-EN 10311:2006 Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody i innych płynów wodnych

PN-EN 10312:2006 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

PN-EN 12050-2:2015-04 Wersja angielska Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu — Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

PN-EN 12050-4:2002

PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: Oczyszczalnie ścieków. Projektowanie i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej

PN-EN 12200-1:2016-05 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do zewnętrznego zastosowania ponad ziemią — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 1: Postanowienia ogólne; (gr. cen. K) 

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cześć 2: Rury) 

PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 3: Kształtki; (oryg.); (gr. cen. S) 

PN-EN 12201-4:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Część 4: Armatura; (gr. cen. L) 

PN-EN 12201-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność systemu do stosowania (oryg.)

PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy

PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne

PN-EN 12255-4:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 4: Sedymentacja wstępna

PN-EN 12255-5:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 5: Procesy zachodzące w stawach

PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Proces osadu czynnego

PN-EN 12255-7:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 7: Reaktory z błoną biologiczną

PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka i magazynowanie osadów ściekowych

PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu i wentylacja

PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa

PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje ogólne

PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i automatyzacja

PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie chemiczne. Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji

PN-EN 12255-14:2008 Oczyszczalnie ścieków. Część 14: Dezynfekcja

PN-EN 12255-15:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 15: Pomiar natlenienia czystej wody w komorach napowietrzania osadu czynnego

PN-EN 12255-16:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 16: Filtracja mechaniczna (oryg.)

PN-EN 12259-1:2005

PN-EN 12259-1:2005/A3:2010 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 1: Tryskacze

PN-EN 12259-2:2001

PN-EN 12259-2:2001/A1:2004

PN-EN 12259-2:2001/AC:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12259-3:2003

PN-EN 12259-3:2003/A2:2006 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. zęść 3: Zawory kontrolno-alarmowe powietrzne

PN-EN 12259-4:2003 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 4: Turbinowe urządzenia alarmowe

PN-EN 12259-5:2005 Stałe urządzenia gaśnicze. Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych. Część 5: Wskaźniki przepływu wody

PN-EN 12262:2001 Pompy wirowe. Dokumenty techniczne. Terminologia, zakres dostawy, forma

PN-EN 12288:2010 Armatura przemysłowa. Zasuwy ze stopów miedzi (oryg.)

PN-EN 12334:2005 Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych. Wymagania, metody badań i ocena zgodności

PN-EN 12450:2013 Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu kapilarne; (oryg.); (gr. cen. G) 

PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące do misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów (PN 10)

PN-EN 12566-1:2016-10 Wersja angielska. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne

PN-EN 12566-3+A2:2016-10 Wersja angielska Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 — Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

PN-EN 12566-4:2016-10 Wersja angielska. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Część 4: Osadniki gnilne montowane na miejscu z zestawów prefabrykowanych

PN-EN 12566-6:2016-10 Wersja angielska Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 — Cześć 6: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania odpływu z osadników gnilnych

PN-EN 12566-7:2016-10 Wersja angielska. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 — Cześć 7: Prefabrykowane urządzenia do oczyszczania trzeciego stopnia 

PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegające z tworzyw sztucznych stosowane podczas układania kabli i rurociągów podziemnych

PN-EN 12627:2002 Armatura przemysłowa. Przyłącza armatury stalowej do przyspawania doczołowego

PN-EN 12666-1+A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu (oryg.)

PN-EN 12723:2004 Pompy do cieczy. Nazwy ogólne dotyczące pomp i instalacji. Definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki

PN-EN 12729:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych z możliwością nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia. Rodzina B, typ A

PN-EN 12763:2002 Rury i kształtki włókno-cementowe do systemów kanalizacyjnych w budynkach. Wymiary i warunki techniczne dostawy (oryg.)

PN-EN 12764:2015-08 Wersja angielska Urządzenia sanitarne — Specyfikacja dla wanien z hydromasażem

PN-EN 12842:2012 Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE — Wymagania i metody badań; (oryg.); (gr. cen. T) 

PN-EN 12845+A2:2010 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja

PN-EN 12897:2016-07 Wersja angielska Wodociągi — Specyfikacja ogrzewanych pośrednio,

nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

PN-EN 12954:2004 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach lub w wodach. Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów

PN-EN 12982:2009 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury prostej i kątowej z przyłączami do przyspawania doczołowego (oryg.)

PN-EN ISO 13056:2018-10 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody — Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia

PN-EN 13076:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczaniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Swobodna przerwa powietrzna. Rodzina A, typ A

PN-EN 13077:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekołowym (nieograniczonym). Rodzina A, typ B (oryg.)

PN-EN 13078:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z wlotem zatopionym, dopływem powietrza i przelewem. Rodzina A, typ C

PN-EN 13079:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z iniektorem. Rodzina A, typ D

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności

PN-EN 13203-1:2015-12 Wersja angielska Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem — Część 1: Ocena realizacji dostaw gorącej wody

PN-EN 13203-2:2015-08 Wersja angielska Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem — Część 2: Ocena zużycia energii

PN-EN 13203-4:2017-01 – wersja angielska Domowe urządzenia wytwarzające gorącą wodę opalane gazem — Część 4: Ocena zużycia energii urządzeń kogeneracyjnych opalanych gazem (micro CHP) wytwarzających gorącą wodę i elektryczność

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

PN-EN 13310:2015-09 Wersja angielska Zlewozmywaki kuchenne — Wymagania użytkowe i metody badań

PN-EN 13380:2004 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych do renowacji i naprawy zewnętrznych systemów kanalizacyjnych

PN-EN 13407:2015-09 Wersja angielska Pisuary wiszące — Wymagania funkcjonalności i metody badań

PN-EN 13433:2006 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Rozłącznik mechaniczny bezpośredniego działania. Rodzina G, typ A (oryg.)

PN-EN 13434:2006 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Rozłącznik mechaniczny hydraulicznego działania. Rodzina G, typ B (oryg.)

PN-EN 13443-1+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. Część 1: Zakres filtracji 80 mikrometrów do 150 mikrometrów. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 13443-2+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. Część 2: Zakres filtracji od 1 mikrometra do 80 mikrometrów. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 13476-1:2018-05

 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe

 PN-EN 13476-2:2018-05

 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A

 PN-EN 13476-3:2018-05

 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13508-1:2013 Badania i ocena zewnętrznych systemów kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Wymagania podstawowe ; (oryg.); (gr. cen. R)

PN-EN 13558:2005 Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie wytłaczanych płyt akrylowych na brodziki podprysznicowe do użytku domowego

PN-EN 13559:2005 Wymagania dotyczące odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt PMMA/ABS na wanny i brodziki podprysznicowe do użytku domowego

PN-EN 13564-1:2004 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 1: Wymagania

PN-EN 13564-2:2005 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 2: Metody badań

PN-EN 13564-3:2005 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach. Część 3: Zapewnienie jakości

PN-EN 13566-2:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 2: Wykładzina z rur ciągłych

PN-EN 13566-7:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Część 7: Wykładzina z rur spiralnie zwijanych

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi

 PN-EN 13598-2:2016-09 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i inspekcyjnych 
PN-EN 13618:2017-01 – wersja angielska Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej. Wymagania funkcjonalne i metody badań (oryg.)

PN-EN 13709:2010 Armatura przemysłowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowozwrotne (oryg.)

PN-EN 13789:2010 Armatura przemysłowa. Zawory zaporowe żeliwne (oryg.)

PN-EN 13828:2005 Armatura w budynkach. Ręcznie otwierane i zamykane kurki kulowe ze stopów miedzi i stali nierdzewnej do instalacji wodociągowych w budynkach. Badania i wymagania

PN-EN 14055+A1:2015-09 Wersja angielska Zbiorniki spłukujące do misek ustępowych i pisuarów

PN-EN 14095:2005 Uzdatnianie wody w instalacjach wodociągowych. System z aluminiową anodą. Wymagania dotyczące parametrów i bezpieczeństwa oraz badania (oryg.)

PN-EN 14124:2005 Zawory napełniające do zbiorników spłukujących z wewnętrznym przelewem (oryg.)

PN-EN 14154-4:2015-02 Wersja angielska Wodomierze — Cześć 4: Funkcjonalności dodatkowe

PN-EN 14296:2015-09 Wersja angielska Urządzenia sanitarne — Umywalki zbiorowe

PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne

PN-EN 14341:2006 Armatura przemysłowa. Armatura zwrotna stalowa i staliwna (oryg.)

PN-EN 14364:2013-07 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) — Specyfikacje rur, kształtek i połączeń

PN-EN 14367:2005 Urządzenia zabezpieczające przed przepływem zwrotnym nieregulowane ze strefą zróżnicowanego ciśnienia. Rodzina C, typ A (oryg.)

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne

PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na stałe w studzienkach włazowych

PN-EN 14428:2015-07 Wersja angielska Kabiny prysznicowe — Wymagania funkcjonalności i metody badań

PN-EN 14451:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacze próżni DN 8 do DN 80. Rodzina D, typ A (oryg.)

PN-EN 14452:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzającym i elementem ruchomym DN 10 do DN 20. Rodzina D, typ B (oryg.)

PN-EN 14453:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wynikuprzepływu zwrotnego. Przerywacz na przewodzie ze stałym otworem napowietrzającym DN 10 do DN 20. Rodzina D, typ C (oryg.)

PN-EN 14454:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Izolator przepływów zwrotnych na przyłącze do węża DN 15 do DN 32. Rodzina H, typ A (oryg.)

PN-EN 14455:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Zawór z ciśnieniowym wlotem powietrza DN 15 do DN 50. Rodzina L, typ A i typ B (oryg.)

PN-EN 14457:2005 Wymagania ogólne dotyczące elementów specjalnie zaprojektowanych do użytku w bezwykopowej budowie kanalizacji (oryg.)

PN-EN 14506:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Automatyczny przełącznik. Rodzina H, typ C (oryg.)

PN-EN 14516:2015-11 Wersja angielska Wanny do użytku domowego

PN-EN 14525:2005 Złączki nakrętne i łączniki kołnierzowe kompensacyjne z żeliwa sferoidalnego przeznaczone do stosowania z rurami z różnych materiałów: z żeliwa sferoidalnego, żeliwa szarego, stali, PVC-U, PE, włókno-cementu (oryg.)

PN-EN 14527+A1:2010 Brodziki natryskowe do użytku domowego (oryg.)

PN-EN 14528:2015-09 Wersja angielska Bidety — Wymagania funkcjonalności i metody badań

PN-EN 14622:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z przelewem o przepływie kołowym (ograniczonym). Rodzina A, typ F (oryg.)

PN-EN 14623:2005 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerwa powietrzna z minimalnym przelewem o przekroju kołowym (sprawdzanym metodą badania lub pomiaru). Rodzina A, typ G (oryg.)

PN-EN 14628:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzne powłoki na rury z polietylenu. Wymagania i metody badania (oryg.)

PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polimerobeton (PRC). Część 1: Rury i kształtki do połączeń elastycznych (oryg.)

PN-EN 14636-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polimerobeton (PRC). Część 2: Studzienki inspekcyjne i włazowe (oryg.)

PN-EN 14652+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Urządzenia membranowe. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 14654-1:2005 Prowadzenie operacji oczyszczania systemów odwodnienia i kanalizacji oraz sprawdzenie. Część 1: Oczyszczanie kanalizacji (oryg.)

PN-EN 14680:2007 Kleje do bezciśnieniowych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych. Wymagania

PN-EN 14688:2015-09 Wersja angielska Urządzenia sanitarne — Umywalki — Wymagania funkcjonalności i metody badań

PN-EN 14743+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Zmiękczacze. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 14758-1:2012/Ap1:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) – – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

PN-EN 14801:2006 Warunki klasyfikacji wyrobów przeznaczonych do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ze względu na ciśnienie (oryg.)

PN-EN 14812+A1:2007 Urządzenie do uzdatniania wody w budynkach. Systemy dozowania chemikaliów. Systemy dozowania z wstępną nastawą. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do płynów pod ciśnieniem. Wymagania

PN-EN 14897+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Urządzenia stosujące rtęciowe niskociśnieniowe promienniki ultrafioletowe. Wymagania dotyczące użytkowania, bez-pieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 14898+A1:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry z masą aktywną. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania (oryg.)

PN-EN 14901:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego. Powłoki epoksydowe rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu). Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 15012:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli. Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń (oryg.)

PN-EN 15014:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy ciśnieniowych sieci do wody i innych cieczy układane pod ziemią i nad ziemią. Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń (oryg.)

PN-EN 15015:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do wody ciepłej i zimnej nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi. Właściwości użytkowe rur, kształtek i ich połączeń (oryg.)

PN-EN 15091:2007

PN-EN 15091:2007/AC:2007 Armatura sanitarna. Armatura sanitarna otwierana i zamykana elektronicznie (oryg.)

PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach. Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody. Badania i wymagania (oryg.)

PN-EN 15096:2008 Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przepływu zwrotnego. Przerywacze próżni na przyłącze do węża. Od DN 15 do DN 25 włącznie. Rodzina H, typ B i typ D. Ogólne wymagania techniczne (oryg.)

PN-EN 15161:2007 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Montowanie, użytkowanie, eksploatacja i naprawa (oryg.)

PN-EN 15189:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzne powłoki poliuretanowe na rurach. Wymagania i metody badania (oryg.)

PN-EN 15200:2007

PN-EN 15200:2007/AC:2009 Urządzenia sanitarne. Wielofunkcyjne pomiesz czenia prysznicowe (oryg.)

PN-EN 15219+A1:2008 Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Urządzenia do usuwania azotanów. Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa oraz badania (oryg.)

PN-EN 15316-3:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 3: Instalacje rozprowadzenia (c.w.u., ogrzewanie i chłodzenie), Moduł M3-6, M4-6, M8-6
PN-EN 15316-5:2017-06  – wersja angielska Charakterystyka energetyczna budynków — Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu — Część 5: Ogrzewanie pomieszczeń i instalacje magazynowania c.w.u. (bez chłodzenia), Moduł M3-7, M8-7

PN-EN 15334:2007 Urządzenia sanitarne. Rozdrobnione żywice akrylowe o wysokim stopniu zagęszczenia (oryg.)

PN-EN 15383+A1:2013-12 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP) na bazie żywicy poliestrowej (UP) — Studzienki włazowe i niewłazowe

PN-EN 15389:2008 Armatura przemysłowa. Charakterystyki funkcjonalne armatury z tworzyw termoplastycznych do zastosowania w budownictwie (oryg.)
PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych — Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) — Specyfikacje elementów i systemu — Szeregi metryczne

PN-EN 15636:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe wykonane z odpornych na uderzenie modyfikowanych płyt akrylowych. Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 15655:2009 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Wewnętrzna powłoka poliuretanowa na rury i kształtki. Wymagania i metody badania (oryg.)

PN-EN 15714-1:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 1: Terminy i definicje (oryg.)

PN-EN 15714-2:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 2: Napędy elektryczne do armatury przemysłowej. Wymagania podstawowe (oryg.)

PN-EN 15714-3:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 3: Niepełnoobrotowe napędy pneumatyczne do armatury przemysłowej. Wymagania podstawowe

PN-EN 15714-4:2010 Armatura przemysłowa. Napędy. Część 4: Niepełnoobrotowe napędy hydrauliczne do armatury przemysłowej. Wymagania podstawowe

PN-EN 15719:2010 Urządzenia sanitarne. Wanny wykonane z odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt z materiałów akryl/ABS. Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 15720:2010 Urządzenia sanitarne. Brodziki podprysznicowe wykonane z odpornych na uderzenie współwytłaczanych płyt z materiałów akryl/ABS. Wymagania i metody badań (oryg.)

PN-EN 15848:2010 Urządzenia do uzdatniania wody wewnątrz budynków. Regulowane systemy dozowania chemicznego. Wymagania dotyczące właściwości użytkowych, bezpieczeństwo i badanie (oryg.)

PN-EN 15885:2011 Klasyfikacja i charakterystyki właściwości użytkowych technik renowacyjnych i naprawczych systemów kanalizacji (oryg.)

PN-EN 15975-1:2011 Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę pitną. Przewodniki zarządzania kryzysowego i ryzyka. Część 1: Zarządzanie kryzysowe (oryg.)

PN-EN 16145:2013-06 Wersja angielska Armatura sanitarna — Odłączalne końcówki wylotowe mieszaczy do zlewów i wanien — Ogólne wymagania techniczne

PN-EN 16146+A1:2014-12 Wersja angielska Armatura sanitarna — Odłączalne węże pryszniców armatury sanitarnej do systemów zasilających typ 1 i typ 2 — Ogólna specyfikacja techniczna

PN-EN 16323:2014-07 Wersja polska Słownik terminów z zakresu gospodarki ściekowej

PN-EN 16480:2016-06 Wersja angielska Pompy — Wymagana minimalna sprawność pomp wirowych do wody

PN-EN 16506:2014-12 Wersja angielska Systemy renowacji rurociągów kanalizacyjnych — Wykładzina plastikowa ze sztywno umocowana wewnętrzną warstwą tworzywa (RAPL)

PN-EN 16644:2015-01 Wersja angielska Pompy — Pompy wirowe — Pompy bezdławnicowe cyrkulacyjne o znamionowej mocy elektrycznej nie przekraczającej 200 W do instalacji centralnego ogrzewania i domowych instalacji ciepłej wody użytkowej — Metody badań hałasu (wibroakustyka) w cieczach i w ciałach stałych

PN-EN 16933-2:2017-10 – wersja angielskaZewnętrzne systemy kanalizacyjne — Projektowanie — Część 2: Obliczenia hydrauliczne 
PN-EN ISO 19893:2018-10 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody — Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury

PN-EN 60335-2-35:2016-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego —

Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące przepływowych ogrzewaczy wody

PN-EN 60335-2-41:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp

PN-EN 60335-2-41:2005/A2:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp (oryg.)

PN-EN 60335-2-51:2005

PN-EN 60335-2-51:2005/A1:2008 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–51: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych pomp cyrkulacyjnych do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

PN-EN 60335-2-58:2010/A2:2016-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego –Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-58: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla zakładów zbiorowego żywienia

PN-EN 60335-2-60:2004 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym (oryg.)

PN-EN 60335-2-60:2004/A1:2005 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe dotyczące wanien z wirem wodnym do kąpieli i do zabiegów zdrowotnych (oryg.)

PN-EN 60335-2-60:2004/A2:2009 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym (oryg.)

PN-EN 60335-2-60:2004/A11:2010

PN-EN 60335-2-60:2004/A12:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–60: Wymagania szczegółowe doty-czące urządzeń do kąpieli z wirem wodnym (oryg.)

PN-EN 60335-2-83:2003

PN-EN 60335-2-83:2003/A1:2008 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–83: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewanych spustów dachowych systemów odwadniających (oryg.)

PN-EN 60335-2-102:2016-03 Wersja angielska Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego —

Bezpieczeństwo użytkowania — Część 2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń spalających gaz, olej i paliwa stałe, mających połączenia elektryczne

PN-EN 60335-2-105:2005

PN-EN 60335-2-105:2005/A1:2008 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych (oryg.)

PN-EN 60335-2-105:2005/A11:2010 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2–105: Wymagania szczegółowe dotyczące wielofunkcyjnych kabin prysznicowych (oryg.)

PN-EN 61770:2009/A11:2018-08 – wersja angielska Sprzęt elektryczny przyłączany do sieci wodociągowej — Unikanie przepływu wstecznego i uszkodzeń węża kompletnego

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 4: Armatura

PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 5: Przydatność systemu do stosowania

PN-EN ISO 2507-2:2017-12 – wersja angielska Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych — Temperatura mięknienia według Vicata — Część 2: Warunki badania dla rur i kształtek z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub chlorowanego poli(chlorku winylu) (PVC-C) i rur z poli(chlorku winylu) o wysokiej udarności (PVC-HI)
PN-EN ISO 2507-3:2017-12 – wersja angielska Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych — Temperatura mięknienia według Vicata — Część 3: Warunki badania dla rur i kształtek z kopolimeru akrylonitryl/butadien/styren (ABS) i kopolimeru akrylonitryl/styren/akrylan (ASA)

PN-EN ISO 2858:2011 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym (na ciśnienie 16 bar). Oznaczenie, nominalne parametry i wymiary (oryg.)

PN-EN ISO 3127:2017-12 – wersja angielska Rury z tworzyw termoplastycznych — Badanie odporności na uderzenia zewnętrzne – Metoda spadającego ciężarka

PN-EN ISO 3458:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi — Metoda badania szczelności pod ciśnieniem wewnętrznym

PN-EN ISO 3459:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi — Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia

PN-EN ISO 3501:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami a rurami ciśnieniowymi — Metoda badania wytrzymałości na wyciąganie przy stałej sile wzdłużnej

PN-EN ISO 3503:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia mechaniczne między kształtkami i rurami ciśnieniowymi — Metoda badania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym zestawów poddanych zginaniu

PN-EN ISO 3661:2011 Pompy odśrodkowe z wlotem osiowym. Wymiary płyt fundamentowych i wymiary przyłączeniowe (oryg.)
PN-EN ISO 4064-1:2017-07  – wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej — Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne

 PN-EN ISO 4064-2:2017-07  – wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej — Część 2: Metody badań

PN-EN ISO 4064-3:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej — Część 3: Format sprawozdania z badan

PN-EN ISO 4064-4:2014-09 Wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej — Część 4: Wymagania niemetrologiczne nie ujęte w ISO 4064-1
PN-EN ISO 4064-5:2017-07  – wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorącej — Część 5: Wymagania instalacyjne

PN-EN ISO 5199:2004 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa II

PN-EN ISO 5210:2011 Armatura przemysłowa. Przyłącza wielobrotowego napędu armatury (oryg.)

PN-EN ISO 6553:2017-03 – wersja angielska Odwadniacze samoczynne — Znakowanie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN (wymiaru nominalnego)

PN-EN ISO 9905:2006 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I (oryg.)

PN-EN ISO 9905:2006/A1:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa I (oryg.)

PN-EN ISO 9906:2012 Pompy wirowe — Badania odbiorcze parametrów hydraulicznych — Klasy dokładności 1, 2 i 3

PN-EN ISO 9908:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych. Klasa III (oryg.)

PN-EN ISO 9908:2011/A1:2011 Wymagania techniczne dla pomp odśrod-kowych. Klasa III (oryg.)

PN-EN ISO 11295:2018-02 – wersja angielska Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany

PN-EN ISO 11296-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne; (gr. cen. K) 

PN-EN ISO 11296-2:2018-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi
PN-EN ISO 11296-3:2018-09 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

PN-EN ISO 11296-4:2018-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN ISO 11296-7:2013-06 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Cześć 7: Wykładanie rurami spiralnie zwijanymi

PN-EN ISO 11297-1:2013-07 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN ISO 11297-2:2018-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi
PN-EN ISO 11297-3:2013-07   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Cześć 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

PN-EN ISO 11297-4:2018-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu

PN-EN ISO 11298-1:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych — Część 1: Postanowienia ogólne; (gr. cen. L)

PN-EN ISO 11298-2:2018-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych — Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

PN-EN ISO 11298-3:2011/Ap1:2014-08 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci wodociągowych — Część 3: Wykładzina z rur ściśle pasowanych

PN-EN ISO 11299-3:2013-07   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych sieci gazowych — Część 3: Wykładanie rurami ciasno pasowanymi

PN-EN ISO 12162: 2010 Materiały termoplastyczne do wytwarzania rur i kształtek do zastosowań ciśnieniowych. Klasyfikacja, oznaczenie oraz współczynnik projektowy

PN-EN ISO 13056:2018-10 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody — Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia
PN-EN ISO 13259:2018-08 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią — Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym
PN-EN ISO 13255:2017-12 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków — Metoda badania szczelności połączeń powietrzem
PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia
PN-EN ISO 13262:2017-11 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie — Oznaczanie wytrzymałości spoiny na rozciąganie2017
PN-EN ISO 13262:2017-11 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie — Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie
PN-EN ISO 13263:2017-12 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Kształtki z tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymałości na uderzenie
PN-EN ISO 13264:2017-12 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Kształtki z tworzyw termoplastycznych — Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych
PN-EN 13348:2016-09 – wersja polska Miedź i stopy miedzi — Rury miedziane okrągłe bez szwu do gazów medycznych lub próżni

PN-EN ISO 13844:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur ciśnieniowych z tworzyw sztucznych — Metoda oznaczania szczelności w warunkach podciśnienia, odchylenia kątowego i odkształcenia

PN-EN ISO 13845:2015-04 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Połączenia kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Metoda oznaczania szczelności przy ciśnieniu wewnętrznym i odchyleniu kątowym

PN-EN ISO 14414:2015-06/A1:2016-05 Wersja angielska Ocena energetyczna układu pompowego

PN-EN ISO 15493:2005/A1:2017-03 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych — Akrylonitryl-butadien-styren (ABS), nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) i chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) — Specyfikacje elementów i systemu — Szeregi metryczne 
PN-EN ISO 15874-2:2013-06/A1:2018-08 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej — Polipropylen(PP) — Część 2: Rury

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody ciepłej i zimnej — Polipropylen (PP) — Cześć 1: Postanowienia ogólne

PN-EN ISO 15874-3:2013-06/Ap1:2013-10 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej — Polipropylen (PP) — Część 3: Kształtki
PN-EN ISO 15874-5:2013-06/A1:2018-08 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej — Polipropylen (PP) — Część 5: Przydatność systemu do stosowania

PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania
PN-EN ISO 15876-1:2017-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej — Polibuten (PB) — Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 15876-2:2017-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej — Polibuten (PB) — Część 2: Rury

PN-EN ISO 15876-3:2017-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibuten (PB). Część 3: Kształtki

PN-EN ISO 15876-5:2017-03 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibuten (PB). Część 5: Przydatność systemu do stosowania

PN-EN ISO 15877-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)

PN-EN ISO 15877-1:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)

PN-EN ISO 15877-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Rury (oryg.)

PN-EN ISO 15877-2:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Rury (oryg.)

PN-EN ISO 15877-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 3: Kształtki (oryg.)

PN-EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 3: Kształtki (oryg.)

PN-EN ISO 15877-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 5: Przydatność systemu do stosowania (oryg.)

PN-EN ISO 15877-5:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 5: Przydatność systemu do stosowania (oryg.)

PN-EN ISO 16135:2006 Armatura przemysłowa. Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych (oryg.)

PN-EN ISO 16136:2006 Armatura przemysłowa. Przepustnice z tworzyw termoplastycznych (oryg.)

PN-EN ISO 16137:2006 Armatura przemysłowa. Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych (oryg.)

PN-EN ISO 16139:2006 Armatura przemysłowa. Zasuwy z tworzyw termoplastycznych (oryg.)

PN-ISO 16611:2018-06 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Rury i połączenia o przekroju niekołowym wykonane z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) — Wymiary, wymagania i badania

PN-EN ISO 17769-1:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja — Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki — Część 1: Pompy do cieczy; (oryg.); (gr. cen. XD)

PN-EN ISO 17769-2:2012 Pompy do cieczy oraz instalacja — Nazwy ogólne, definicje, wielkości, symbole literowe i jednostki — Część 2: Układ pompowy; (oryg.); (gr. cen. P)

PN-EN ISO 17778:2015-05 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Kształtki, zawory i wyposażenie pomocnicze — Określenie zależności pomiędzy natężeniem przepływu gazu a spadkiem ciśnienia 

PN-EN ISO 19893:2018-10 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych — Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych do gorącej i zimnej wody — Metoda badania odporności zestawu rur i kształtek na cykliczne zmiany temperatury

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 2: Rury

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 2: Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 3: Kształtki

PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków. Część 5: Przydatność systemu do stosowania

PN-EN ISO 21225-1:2018-07 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów — Część 1: Wymiana rurociągu za pomocą rozkruszania i wyciągania rur

 PN-EN ISO 21225-2:2018-06 – wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany podziemnych sieci rurociągów — Część 2: Wymiana rurociągu za pomocą przewiertu sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego

PN-EN ISO 21787:2006 Armatura przemysłowa. Zawory z tworzyw termoplastycznych (oryg.)

PN-EN ISO 22391-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 2: Rury

PN-EN ISO 22391-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 3: Kształtki

PN-EN ISO 22391-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 5: Przydatność systemu do stosowania

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

PN-ISO 4065:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Tablica uniwersalnych grubości ścianek

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań

PN-ISO 25780:2013 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowego i bezciśnieniowego przesyłania wody, nawodniania, odwodniania, kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) — Rury z połączeniami elastycznymi przeznaczone do instalowania z wykorzystaniem technik przeciskania; (gr. cen. U)

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) — Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polipropylen (PP) — Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Wersja angielska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 Wersja polska Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) — Część 3: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

PKN-CEN/TS 14541:2008 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do zastosowań bezciśnieniowych. Wykorzystanie materiałów wtórnych z PVC-U, PP i PE

PKN-CEN/TS 14632:2007 Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply, pressure and non-pressure. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP). Guidance for the assessment of conformity (oryg.)

PKN-CEN/TR 15438:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Wytyczne kodowania wyrobów i ich zamierzonego zastosowania

PN-B-12630:1978

(PN-78/B-12630) Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-B-75700-00:1977

(PN-77/B 75700-00) Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i badania

PN-B-75702:1983

(PN-83/B 75702) Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-B-75704-01:1986

(PN-86/B 75704-01) Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania

PN-C-89206::2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli-(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary

PN-C-89224:2018-03 – wersja polska Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych — Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-G-02323:2011 Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U). Wymagania

PN-H-74100:1981

(PN-81/H-74100) Rury żeliwne ciśnieniowe. Wymagania i badania

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-M-44003:1968

(PN-68/M-44003) Pompy wirowe i wyporowe. Zespoły i elementy. Nazwy i określenia

PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania

PN-M-54912:2015-10 Wersja polska Elementy złączne do wodomierzy — Złączki do wodomierzy i konsole do wodomierzy — Wymagania i badania

PN-M-74081:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

PN-M-74082:1998 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów

PN-M-74084:1963

(PN-63/M-74084) Armatura przemysłowa. Kaptury żeliwne do zasuw i hydrantów

PN-M-74085:1963

(PN-63/M-74085) Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów

PN-M 74086:1998 Armatura przemysłowa. Nasady rurowe

PN-M-74087:1973

(PN-73/M 74087) Armatura przemysłowa. Zdroje wodocią- gowe na ciśnienie nominalne do 10 kG/cm2

PN-M-74088:1989

(PN-89/M-74088) Armatura przemysłowa. Klucz do hydrantów nadziemnych

PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania — Wymagania i badania; (gr. cen. G)

(PN-67/M-75236) Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią

PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji (oryg.)

PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U). Część 6: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji (oryg.)

PN-ENV 12108:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli (oryg.)

PN-EN ISO 11295:2010 Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji (oryg.)

PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 3: Zalecana praktyka instalowania

PKN-CEN/TS 14758-3:2007 Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage. Polypropylene with mineral modifier(s) (PP-MD). Part 3: Guidance for installation (oryg.)

PKN-CEN/TS 15223:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych