Uzdatnianie wody

PN-EN 878:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia —

Siarczan (VI) glinu

PN-EN 882:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Glinian sodu

PN-EN 887:2016-04 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia —

Siarczan (VI) glinu żelaza (III)

PN-EN 890:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Roztwór siarczanu(VI) żelaza (III); (oryg.); (gr. cen. S)

PN-EN 902:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Ditlenek diwodoru

PN-EN 937:2016-07 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Chlor

PN-EN 938:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia —

Chloran(III) sodu

PN-EN 939:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Kwas chlorowodorowy

PN-EN 1017+A1:2017-08 – wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Dolomit prażony 

PN-EN 1018+A1:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia –Węglan wapnia

 
PN-EN 12485:2017-08 – wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Węglan wapnia, wapno wysokowapniowe, dolomit prażony, tlenek magnezu, węglan magnezu wapnia oraz wapno dolomitowe — Metody badań

PN-EN 12671:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Ditlenek chloru wytwarzany in situ

PN-EN 12678:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Peroksomonosiarczan(VI) potasu

PN-EN 12672:2016-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia

— Manganian(VII) potasu

PN-EN 12926:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia –Peroksodisiarczan(VI) sodu

PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 Wersja angielska. Jakość wody iznaczanie Escherichia Coli i bakterii grupy coli. Część 1 metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
PN-EN ISO 13160:2016-01 Wersja angielska Jakość wody — Stront 90 i stront 89 — Metody badań z

zastosowaniem ciekłego licznika scyntylacyjnego lub zliczania proporcjonalnego

PN-EN ISO 13161:2016-01 Wersja angielska Jakość wody — Pomiar stężenia aktywności polonu 210 w wodzie za pomocą spektrometrii alfa

PN-EN ISO 13162:2015-11 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie aktywności węgla 14C — Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego

PN-EN 13176:2015-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Etanol

PN-EN 13752:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Ditlenek manganu; (oryg.); (gr. cen. J)

PN-EN ISO 13843:2017-10 – wersja angielska Jakość wody — Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych 
PN-EN ISO 14189:2016-10  – wersja polska Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens — Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 14403-1:2012 Jakość wody — Oznaczanie cyjanków ogólnych i wolnych przy zastosowaniu analizy przepływowej (FIA i CFA) — Część 1: Metoda wstrzykowej analizy przepływowej (FIA); (oryg.); (gr. cen. J)

PN-EN ISO 14403-2:2012 Jakość wody — Oznaczanie cyjanków ogólnych i wolnych przy zastosowaniu analizy przepływowej (FIA i CFA) — Część 2: Metoda analizy przepływowej ciągłej (CFA); (oryg.); (gr. cen. M)

PN-EN 14757:2015-09 Wersja angielska Jakość wody — Odłowy kontrolne ryb za pomocą zestawów wontonów o zróżnicowanej wielkości oczek

PN-EN 15030+A1:2015-03 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Sole srebra do okresowej ochrony wody pitnej

PN-EN 15039:2014-05 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Środki przeciw osadzaniu się kamienia na membranach — Kwasy polikarboksylowe i ich sole

PN-EN 15074:2015-01 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich — Ozon

PN-EN 15362:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich — Węglan sodu

PN-EN 15513:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich — Ditlenek węgla

PN-EN 15514:2014-06 Wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich — Kwas chlorowodorowy

PN-EN 16037:2012 Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Wodorosiarczan sodu; (oryg.); (gr. cen. M) 

PN-EN 16038:2012 Chemikalia do uzdatniania wody w basenach pływackich — Wodorosiarczan sodu; (oryg.); (gr. cen. G)

PN-EN 16070:2014-05 Wersja angielska Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Zeolit naturalny

PN-EN 16161:2012 Jakość wód — Wytyczne do użycia metody przyżyciowej absorpcji dla oceny stężenia chlorofilu-a w próbkach wody morskiej i słodkiej; (oryg.); (gr. cen. M)

PN-EN 16691:2015-12 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w całych pobranych próbkach wody — Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) 

PN-EN 16693:2015-12 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie wybranych chloroorganicznych

pestycydów (OCP) w całych pobranych próbkach wody — Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

PN-EN 16694:2016-01 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie wybranych polibromowanych

difenyloeterów (PBDE) w całych pobranych próbkach wody — Metoda ekstrakcji do fazy stałej (SPE) z

zastosowaniem krążków ekstrakcyjnych i chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS)

PN-EN 16695:2016-01 Wersja angielska Jakość wody — Wytyczne do określania bioobjętości fitoplanktonu

PN-EN 16698:2016-01 – wersja polska Jakość wody — Wytyczne dotyczące pobierania próbek ilościowych i jakościowych fitoplanktonu z wód śródlądowych
PN-EN 16870:2017-04  – wersja angielska Jakość wody — Wytyczne dotyczące określania stopnia zmian cech hydromorfologicznych w jeziorach

PN-EN 16859:2017-04  – wersja angielska Jakość wody — Wytyczne dotyczące monitorowania populacji słodkowodnej skójki perłorodnej (Margaritifera margaritifera) i ich środowiska

PN-EN 17034:2018-02 – wersja angielska Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia — Chlorek glinu bezwodny, chlorek glinu zasadowy, chlorek pentawodorotlenek diglinu i chlorek wodorotlenek siarczan glinu

PN-EN ISO 5667-3:2018-08 – wersja angielska Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

PN-ISO 5667-4:2017-10 – wersja angielskaJakość wody – Pobieranie próbek – Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

PN-ISO 5667-5:2017-10 – wersja angielskaJakość wody — Pobieranie próbek — Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemów dystrybucji wody pitnej
PN-EN ISO 5667-6:2016-12 wersja angielska jakość wody — Pobieranie próbek — Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni.
PN-ISO 5667-11:2017-10 – wersja angielska Jakość wody – Pobieranie próbek – Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych
PN-EN ISO 5667-16:2017-07  – wersja angielska Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 – wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe
PN-EN ISO 7393-2:2018-04  – wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego — Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dialkilo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych

PN-EN ISO 7827:2013-06 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie „podatności na biodegradacje” i „całkowitej” tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym — Metoda z oznaczaniem rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)

PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06 Wersja polska Jakość wody — Badanie i oznaczanie barwy

PN-EN ISO 9308-1:2014-12 Wersja polska Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli — Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej

PN-EN ISO 9696:2018-02 – wersja angielska Jakość wody — Całkowita aktywność alfa — Metoda badania z zatężaniem próbek
PN-EN ISO 9697:2017-10 – wersja angielska Jakość wody — Całkowita aktywność beta w wodach niezasolonych — Metoda badania z zatężaniem próbek

PN-EN ISO 9698:2015-10 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie stężenia aktywności trytu — Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego

PN-EN ISO 10253:2017-01 Wersja angielska. Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema sp. i Phaeodactylum tricornutum
PN-EN ISO 10703:2016-01 Wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie stężenia aktywności radionuklidów — Metoda spektrometrii promieniowania gamma o wysokiej rozdzielczości

PN-EN ISO 11704:2015-11 Wersja angielska Jakość wody — Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych — Metoda ciekłego licznika scyntylacyjnego

PN-EN ISO 10704:2015-11 Wersja angielska Jakość wody — Pomiar całkowitej aktywności alfa i beta w wodach niezasolonych — Metoda cienkiego depozytu źródła

PN-EN ISO 10710:2013-06 Wersja angielska Jakość wody — Badanie hamowania wzrostu z użyciem

makroglonów wód morskich i słonawych Ceramium tenuicorne

PN-EN ISO 11731:2017-08 – wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella 

PN-EN ISO 10870:2012 Jakość wody — Wytyczne wyboru metod i urządzeń do pobierania próbek makrobentosu w wodach słodkich; (oryg.); (gr. cen. N) 

PN-EN ISO 19340:2018-02 – wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie chloranów(VII) rozpuszczonych — Metoda chromatografii jonowej (IC)
PN-EN ISO 12846:2012 Jakość wody — Oznaczanie rtęci — Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) ze wzbogacaniem lub bez wzbogacania 
PN-EN ISO 20227:2017-09 – wersja angielska Jakość wody — Oznaczanie wpływu ścieków, wód naturalnych i substancji chemicznych na zahamowanie wzrostu rzęsy wielokorzeniowej Spirodela polyrhiza — Metoda z zastosowaniem mikrobiotestu niezależnej hodowli