Montaż podgrzewaczy wody

Informacje ogólne

Podgrzewacze wody i kotły wiszące należą do urządzeń typu B lub C, w zależności od budowy komory spalania (otwarta, zamknięta). Urządzenia typu B powinny być montowane w pomieszczeniach o minimalnej wysokości 2,2m i objętości 8m3. Urządzenia typu C mogą być montowane w pomieszczeniach mniejszych o objętości >6,5m3. W budynkach zagrodowych i zabudowie jednorodzinnej, dopuszcza się montaż kotłów gazowych w wydzielonym pomieszczeniu w budynku o wysokości >1,9m, jeśli budynek był wybudowany przed wprowadzeniem w życie przepisów rozporządzenia (patrz Dz.U.02.75.690).

Przepisy szczególne

1. Kocioł lub podgrzewacz gazowy musi być na stałe podłączony do kanału spalinowego przewodem wykonanym z rury stalowej lub aluminiowej, o maksymalnej długości poziomej L=2m, oraz długości pionowej, na wyjściu z kotła (pogrzewacza)  o minimalnej długości 22 cm. Spadek przewodu poziomego powinien wynosić 5% w kierunku urządzenia. Pomieszczenie w którym zamontowane jest urządzenie powinno posiadać kratkę wentylacyjna o powierzchni minimum 150 cm2 oraz otwory nawiewne w drzwiach wejściowych o powierzchni minimum 200 cm2 .

montga14.jpg

2. Przy montażu kotła lub podgrzewacza w kuchni, minimalna odległość boku urządzenia od kuchenki gazowej wynosi 400 mm, odległość od szafki wiszącej powinna wynosić co najmniej 100 mm

montga15.jpg

3.   Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:

  1)  21 kW – w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

  2)  5 kW – w pozostałych budynkach mieszkalnych.

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne.

3. Odległość miedzy wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza ni 0,5 m.

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu.

Rozwiązania techniczne odprowadzenia spalin z kotła lub podgrzewacza gazowego pokazują poniższe rysunki (przykładowe dane dla kotłów JUNKERS).

montga17.jpgmontga18.jpg

Rys.3 Różne rozwiązania przewodów powietrzno-spalinowych. a) wyprowadzenie spalin i di doprowadzenia powietrza przewodem koncentrycznym przez ścianę zewnętrzną budynku, b) przewód koncentryczny wyprowadzony ponad dach, po prawej – kocioł lub pogrzewacza podłączony osobnymi przewodami powietrza i spalin.

Rys. 4 Przewód typu LAS