Zasuwy przeciwzalewowe

Przyczyny przepływów zwrotnych

Przepływ zwrotny w instalacji kanalizacyjnej występuje w przypadku podłączenia budynku do sieci kanalizacji ogólnospławnej, w której wystąpi podpiętrzenie ścieków. Według normy PN EN 12056-4, pomimo przeprowadzenia doboru urządzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami techniki oraz przy dołożeniu wszelkiej staranności podczas eksploatacji, może wystąpić przepływ zwrotny. Ze względów ekonomicznych nie ma możliwości wymiarowania kanalizacji mieszanej i deszczowej w taki sposób, aby podczas ponadprzeciętnych opadów zagwarantowane było niezakłócone odwadnianie. Podczas silnych opadów trzeba się więc zawsze liczyć ze spiętrzeniem w kanale oraz z przepływem zwrotnym w kanałach przyłączonych. 

zasuwb2.jpg

Zasadniczo od inwestorów i właścicieli domów wymaga się samodzielnego wykonania zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi przepływem zwrotnym poprzez zabudowę odpowiednich zabezpieczeń przeciwzalewowych. Poza tym przepływ zwrotny może wystąpić z następujących powodów:

● Zatkanie, pęknięcie rury lub uszkodzenie kanału

● awaria pompy, jeśli system odwadniania jest podłączony do przepompowni

● Przelanie odbiornika ścieków (staw lub rzeka), ponieważ na terenach leżących niżej odprowadzanie jest niemożliwe

● Odcięcie lub obejście kanału z powodu prac naprawczych

● Zwiększony odpływ ścieków, przykładowo podczas płukania kanałów, odprowadzania wody gaśniczej lub dodatkowych, pierwotnie nieprzewidzianych, podłączeń do sieci kanalizacyjnej kanału.

 

Normy i Rozporządzenia

 

zasuwb3.jpg

 

Zasady doboru urządzeń przeciwzalewowych (Więcej)

Przy wyborze i projektowaniu zabezpieczeń przeciwzalewowych dla przyborów poniżej poziomu zalewania, należy uwzględnić:

– rodzaj ścieków (szare- bez fekaliów, czarne – z fekaliami)

– rodzaj połączenia instalacji z kanalizacją zewnętrzną, np. ze spadkiem grawitacyjnym, bez spadku połączenie przez pętlę przeciwzalewową (rys.)

zasuwb4.jpg

– sposób montażu (bezpośrednio na przewodzie, montaż w płycie podłogowej, montaż na zewnątrz budynku)

dopiero potem można przejść do wybierania odpowiedniego zabezpieczenia przeciwzalewowego.

Urządzenia przeciwzalewowe dla przewodów rurowych stanowią idealne rozwiązanie techniczne oraz korzystną kosztowo alternatywę dla przepompowni. Muszą być przy tym spełnione wymagania dotyczące ich stosowania według PN EN 12056-4.

 

Przegląd dostępnych rozwiązań

Norma PN EN 13564-1 rozróżnia sześć typów zaworów zwrotnych:

Typ 0– Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodzie poziomym z tylko jednym zamykaniem samoczynnym. Posiada jedną samoczynnie zamykająca się klapę, która w przypadku przepływu zwrotnego dociskana jest do gniazda nie dopuszczając do cofki ścieków.

zasuwb5.jpg

Typ 1– Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodzie poziomym z jednym samoczynnym

zamykaniem i jednym zamykaniem awaryjnym, przy czym zamykanie awaryjne może być łączone z zamykaniem samoczynnym. Rozwiązanie dla instalacji ścieków szarych bez fekaliów. Klapa może być tutaj ręcznie zablokowana, dzięki dźwigni.

zasuwb6.jpg

 

Typ 2 – Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodzie poziomym z dwoma samoczynnymi zamykaniami i jednym zamykaniem awaryjnym, przy czym zamykanie awaryjne może być łączone z jednym z zamykań samoczynnych. Nadaje się do kanalizacji ze ściekami fekalnymi. Przypadkowe zablokowanie jednej klapy nie powoduje utraty skuteczności blokady przepływów wstecznych. W kanalizacji zagrożonej gryzoniami należy wybierać urządzenia z klapami metalowymi.

 zasuwb8.jpgzasuwb9.jpg

Typ 3 – Urządzenie przeciwzalewowe do stosowania na przewodach poziomych z zamykaniem poruszanym za pomocą energii zewnętrznej (elektrycznej, pneumatycznej lub innej) oraz zamykaniem awaryjnym, które działa niezależnie od zamknięcia samoczynnego. zastosowanie to przede wszystkim budynki w w których zalanie pomieszczeń wiąże się z bardzo wysokimi stratami. 

zasuwb10.jpg

Do tego typu urządzeń należy między innymi zawór zwrotny Staufix FKA firmy KESSEL. Zasada jego działania jest następująca:

– zawór posiada dwie klapy, które w normalnym trybie są otwarte i gwarantują swobodny odpływ ścieków

– w momencie wystąpienia przepływu zwrotnego klapa FKA zamykana jest automatycznie za pomocą siłownika sterowanego sondą umieszczoną w kanale. Dzięki temu nie ma możliwości przyblokowania klapki przez zanieczyszczenia zawarte w ściekach

– druga klapa służy jako ręczne zamknięcie awaryjne i jako proste zamknięcie klapowe podczas fazy budowlanej

– rozpoznanie przepływu zwrotnego < 20s przy 80% wypełnienia kanału

– gwarancja pełnego bezpieczeństwa i 100% ochrona przed zalaniem piwnicy

zasuwb1.jpg

Rys. Staufix FKA na przewodzie odpływowym.

 

Jeszcze ciekawszym rozwiązaniem jest urządzenie o nazwie Pumpfix F, zawór zwrotny z pompa do fekaliów. Pumpfix przy wystąpieniu cofki ścieków, mierzy poziom napływających ścieków po stronie klapy zwrotnej i jesli osiągną one określony poziom załącza pompę. Pompa zasysa ścieki, rozdrabnia elementy stałe i niezawodnie tłoczy ścieki do kanału w kierunku przeciwnym do przepływu zwrotnego.

zasuwb14.jpg

Rys. Pumpfix F (Kessel), ponizej na rysunkach zasada działania.

zasuwb15.jpg

 

Rys. Po lewej, zasada działania zaworu przeciwzaleowewgo Pumpfix, od góry przepływ swobodny, klapa zaworu jest otwarta, cofka ścieków – klapa zwrotna zamyka odpływ i nie pozwala na zalanie piwnic cofająca się faka ścieków, włączenie pompy ścieków przy spływie grawitacyjnym od strony budynku. Pompa zasysa ścieki i wymusza ich przepływ na druga stronę klapy zwrotnej, dzięki czemu kanalizacja dalej działa.

 

Typ 4 – Urządzenie przeciwzalewowe, które montowane jest w kształtkach lub we wpustach podłogowych, z jednym lub z dwoma samoczynnymi zamykaniami i jednym zamykaniem awaryjnym, przy czym zamykanie awaryjne może być łączone z zamykaniem samoczynnym.

zasuwb11.jpg

Typ 5 – wpust podłogowy z jednym zamykaniem samoczynnym i jednym awaryjnym.

zasuwb12.jpgzasuwb13.jpg

Klapy zwrotne końcowe

To rozwiązanie stosowane na zakończeniach kanałów do prowadzonych do odbiornika w postaci studzienki, czy kanału zbiorczego. Klapa chroni w tym przypadku przed  przepływami zwrotnymi jak i przed gryzoniami.

zasuwb16.jpg