Montaż przyłączy kanalizacyjnych

 Definicja przyłącza kanalizacyjnego

Przyłącze kanalizacyjne jest to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką,

licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

Przepisy ogólne

1. Przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną

w odcinkach możliwie najkrótszych, prostych, prostopadłych do kanału.

2. Zmiany kierunku i spadku przyłącza kanalizacyjnego należy projektować w studzienkach

rewizyjnych.

3. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest załamanie (max pod kątem 45°) przyłącza

kanalizacyjnego bez studzienki w odległości 1,00 m od budynku, pod warunkiem

zachowania jednakowego spadku na odcinku od budynku do pierwszej studni rewizyjnej

oraz włączenia do studni kanału ulicznego.

4. Przyłączy kanalizacyjnych nie należy lokalizować wzdłuż skarp. Dopuszcza się poprzeczne

przejście przez skarpę.

5. Odległości przyłączy kanalizacji sanitarnej od obiektów budowlanych i zieleni należy

przyjmować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 9 oraz obowiązującymi

przepisami.

w szczególności odległości te wynoszą:

Rodzaj uzbrojenia lub przeszkody  Minimalna odległość
Przyłącze wodociągowe, gazowe 1,5m
Przyłącze elektryczne 0,8m
Przyłącze telekomunikacyjne 0,5m
Linia ogrodzenia 1,5m
Drzewo (od środka pnia) 2,0m
Drzewo pomnik przyrody 15,0m

6. Minimalna średnica przykanalika wynosi 150mm.

7. Minimalny spadek kanału zapewniający samooczyszczanie wynosi:

– dla rur średnicy 150mm – 1,5%

– dla rur średnicy 200mm – 1,0%

– dla rur średnicy 250mm – 0,8%

– dla rur średnicy 300mm – 0,6%

8 Maksymalne spadki przykanalików zależą od materiału rury i wynoszą:

– dla rur z tworzyw sztucznych – 25%

– dla rur kamionkowych i betonowych -15%

– dla rur żeliwnych – 40%

9. Minimalna głębokość przykrycia przykanalika licząc od wierzchu rury do poziomu terenu wynosi 0,4m+głębokośc przemarzania dla danej strefy klimatycznej. Jeśli głębokość jest mniejsza kanał należy ocieplić. Kanały położone pod drogami muszą mieć minimalne przykrycie 1,4m. 

Rys. Strefy przemarzania gruntów w Polsce.