Zasady włączania do studzienki kanalizacyjnej

Przepisy ogólne

1. Studzienki kanalizacyjne na przykanalikach należy stosować:

– przy granicy nieruchomości

– zmiany kierunku i kąta nachylenia kanału

– zmiany średnicy kanału

– połączenia z siecią kanalizacyjną

– na odcinkach prostych w odległościach nie większych niż co 35m dla kanałów o DN 150mm i nie większych niż 50 m dla kanałów o DN≥200mm.

 

2. Minimalna średnica studzienki niewłazowej „inspekcyjnej” wynosi 315mm a studzienki włazowej 1000mm. W naszym kraju minimalna średnica komory roboczej studzienki wynosi 1000 mm, a średnica komina włazowego wynosi 800mm. Według nowej normy PN-EN 476 średnica komory roboczej może wynosić  od 800-1000mm, a głębokość studzienki do 3000mm pod warunkiem, że studzienka wykorzystywana jest do okazjonalnego wchodzenia człowieka wyposażonego w  uprząż, w celu kontroli sprzętu.

 

3. Studzienki mogą być wykonane z kręgów betonowych, żelbetowych lub tworzyw sztucznych.

 

4. Minimalna wysokość komory roboczej w studzience wynosi 2m. Dopuszcza się wysokość 1,8m, gdy wymaga tego głębokość kanału lub ukształtowanie terenu. Komora powinna mieć spocznik nachylony w kierunku kinety ze spadkiem rzędu 5%.

 

5. Studnie włazowe powinny posiadać stopnie złazowe; studnie betonowe stopnie żeliwne wykonane według PN-B-10729, studnie z tworzyw sztucznych drabinki wykonane fabrycznie. Stopnie zlazowe w ścianach komory roboczej oraz komina wlazowego powinny być  zamocowane mijankowo w dwóch

rzędach, w odległościach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odległościach poziomej osi stopni 30 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem. Dopuszcza się zejścia przez drabiny, trwale zamocowane w studzience, o szerokości 30 lub 40 cm i odległościach pionowych szczebli 30 cm. Odległość szczebla od ściany nie powinna być mniejsza niż 15 cm. Stopnie zlazowe i drabiny powinny mieć odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia.

Montaż stopni złazowych w studzienkach może się odbywać poprzez:

 

▪ zawibrowanie przez maszynę w trakcie cyklu produkcyjnego

▪ osadzenie w uprzednio zabetonowanych tulejach montażowych

▪ nawiercenie otworu w gotowym elemencie betonowym i osadzenie na klej montażowy

▪ osadzenie w uprzednio dogrzanej tulei montażowej do ściany płaszcza studni tworzywowej

▪ nawiercenie otworu i zamocowanie za pomocą nakrętki od zewnętrznej strony (opcjonalnie)

 

 Przyłącze typu „In Situ”

 

W studzienkach niewłazowych z tworzyw sztucznych przykanalik może być podłączony powyżej kinety, przy czym wysokość przepadu w studzience może wynosić od 0,5-4m. Połączenie z rurą trzonową studzienki musi być szczelne i uniemożliwiać tak infiltrację jak i eksfiltrację wody. W praktyce połączenie takie wykonuje sie bezpośrednio na placu budowy za pomocą przyłączy typu „in situ”. Wykonanie przyłącza wymaga:

– wywiercenie otworu w studni przy użyciu wyrzynarki (dla przykanalika średnicy 160mm otwór musi mieć średnicę 177mm)

– umieszczenia w otworze uszczelki elastomerowej

– zamocowania kielicha w uszczelce 

 

przyst1.jpgprzyst2.jpg

Fot. Kielich in situ, wyrzynarka i sposób montażu.

przyst3.jpg

 przyst4.jpg

Przyłącze kaskadowe

Kaskady kanałowe należy wykonywać dla studzienek włazowych w przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędna przyłącza a rzędna kinety w studzience przekracza 0,5m. Kaskadę można wykonywać:

– wewnątrz studzienki, jeśli średnica wewnętrzna studzienki jest ≥1200mm

– na zewnątrz studzienki dla studzienek £1000mm.

Kaskada wewnątrz studzienki powinna być zamocowana do ściany studni i zakończona na spoczniku kolanem. Kaskada na zewnątrz studzienki powinna byc sprowadzona do dna studzienki. W studzienkach betonowych należy w tym celu usuąć część spocznika i uformować nowa kinetę. W studzienkach tworzywowych przelotowych kaskadę sprowadza się do dna kinety (rys. poniżej), w przyłączeniowych kaskadę należy wykonać w najbliższym dna dostępnym elemencie nadbudowy w taki sposób aby nie uszkodzić konstrukcji uszczelnienia studni.

przyst5.jpg  

Kaskada na zewnątrz studzienki tworzywowej. 1-kielich in situ, 2-zagęszczony grunt, 3-trójjnik, 4-mufa, 5-grunt rodzimy.

przyst5.gif

Rys. Kaskada kanałowa w studzience TEGRA typu zewnętrznego dla bocznego przyłącza wykonana powyżej elementu bazowego w nadbudowie.

Kaskady wykonywane na kanałach z rur kamionkowych i żeliwnych powinny być szalowane i zalewane betonem na całej wysokości (rys. poniżej).

przyst6.jpg