Instalacje zasilane wodą z sieci

Informacje podstawowe

 

Zasilanie budynków wodą wodociągową z sieci może się odbywać w sposób bezpośredni pod ciśnieniem wody w wodociągu, lub pośredni poprzez urządzenia dodatkowe jak pompy, hydrofory. Zasilanie bezpośrednie stosowane jest dla budynków niskich o wysokości maksymalnie 15m, lub 5 kondygnacji naziemnych. Warunkiem jest zapewnienie minimalnego ciśnienia wypływu w najwyżej położonych punktach czerpalnych na poziomie 10m słupa wody. Ciśnienie maksymalne nie może przekraczać 60m sł. wody. Instalacja wodociągowa z sieci składa się z następujących elementów:

– przyłącza wodociągowego, czyli odcinka przewodu łączącego instalację wodociągową z siecią wodociągową w ulicy

– przewodów rozdzielczych poziomych

– przewodów rozdzielczych pionowych

– podejść wodociągowych do punktów czerpalnych

– uzbrojenia

 

Instalacja z rozdziałem dolnym

 

Stosowana jest głównie w budynkach podpiwniczonych, przewody rozdzielcze poziome prowadzone są w tym wypadku pod stropem piwnicy lub zabudowane sufitem podwieszanym. Na każdym podejściu pod pion znajduje się zawór odcinający z kurkiem spustowym umożliwiającym opróżnienie pionu.

 

inswos1.gif

 

Przewody poziome układa się minimalnym spadkiem rządu 0,4% w kierunku wodomierza

 

 

Instalacje z rozdziałem górnym

 

Stosowane w Polsce dość powszechnie w latach 60 i 70 obecnie są rzadkością z uwagi na problemy z zapewnieniem odpowiednio wysokiego ciśnienia na wylocie punktów czerpalnych dla najwyżej położonych instalacji. W rozwiązaniu tym woda z wodociągu w pierwszej kolejności zasila zbiornik położony w najwyższej części budynku. Zasilanie przypomina napełnienie spłuczki  zbiornikowej. Także tutaj zamocowany jest zawór pływakowy sterujący dopływem wody do zbiornika. Dopiero ze zbiornika w sposób grawitacyjny woda spływa do poszczególnych punktów czerpalnych. Ciśnienie w punkcie jest zależne od odległości w pionie pomiędzy zbiornikiem a punktem i dla najwyżej położonych przyborów może być za niskie. Przewody rozdzielcze poziome ułożone sa na najwyższej kondygnacji i poprowadzone ze spadkiem od zbiornika do pionów.

 

 

 

Rys. Instalacja z rozdziałem górnym. Ozn. 1- pion zasilający zbiornik górny, 2- zawór napełniający pływakowy, 3- zawór zwrotny, 4-przewód rozdzielczy poziomy górny, 5- zawór odcinający, 6-podejscie czerpalne, 7 pion wodociągowy, 8- punkt czerpalny

 

 

Instalacje pierścieniowe

 

  Układ pierścieniowy stanowi połączenie instalacji z zasilaniem dolnym i górnym. Instalacja w układzie pierścieniowym zasilana jest z dwóch stron, od dołu poprzez sieć przewodów rozdzielczych i od góry bezpośrednio ze zbiornika górnego. Układ taki jest bardziej niezawodny na wypadek awarii któregokolwiek z przewodów, konieczności wyłączenia z eksploatacji zbiornika itp.

Rys. Instalacja w układzie pierścieniowym. Ozn. 1- pion zasilający zbiornik górny, 2- zawór napełniający pływakowy, 3- zawór zwrotny, 4-przewód rozdzielczy poziomy górny, 5- zawór odcinający, 6-podejscie czerpalne, 7 pion wodociągowy, 8- punkt czerpalny, 9- przewód rozdzielczy poziomy dolny.

 

Instalacje jednostrefowe z chwilowym brakiem ciśnienia wody

 

c.d.n.

 

Instalacje wielostrefowe

 

  Stosowane są w budynkach wysokich w których ciśnienie wody w sieci wodociągowej nie jest w stanie zapewnić wymaganego ciśnienia wypływu w całym budynku. Podnoszenie ciśnienia w sieci prowadzi z kolei do zbyt dużych jego wartości w najniżej położonych fragmentach instalacji i jest niebezpieczne dla armatury i przewodów. W budynkach wysokich instalacje dzieli sie na dwie lub więcej stref z których każda ma osobne zasilanie. Strefa I zasilana jest zwykle pod ciśnieniem wody z sieci wodociągowej i stosowana jest dla pierwszych 4-5 kondygnacji budynku. Strefa II zasilana jest pod ciśnieniem zespołu hydroforowego i zasila piętra od 6-10 a nawet do 12 w zależności od wysokości kondygnacji. Strefa II następne 5-6 pięter itd.