Eksploatacja wodomierzy

Uruchomienie zestawu wodomierzowego.

· Po prawidłowym zainstalowaniu wodomierza w przyłączu układ należy odpowietrzyć. W tym celu otwieramy odpowietrzniki i powoli odkręcamy zawór odcinający przed wodomierzem (po uprzednim otwarciu punktów czerpalnych). Wtedy woda doprowadzana jest wolno, a powietrze opuszczające instalację nie spowoduje

uszkodzenia wodomierza.
Uwaga: Nagłe otwarcie zaworu odcinającego przed wodomierzem bez wcześniejszego otwarcia punktów czerpalnych może uszkodzić wodomierz w wyniku uderzenia sprężonego powietrza.

· Podczas odpowietrzania zestaw wodomierzowy powinien zachować całkowitą szczelność i wytrzymałość na ciśnienie robocze panujące w przewodach wodociągowych.

· W czasie przepływu wody wskazówki liczydła wodomierza powinny obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

· Po odpowietrzeniu przewodów połączeniowych i danego zestawu wodomierzowego oraz po sprawdzeniu jego szczelności wodomierz powinien pozostawać napełniony wodą.

· Po zakończeniu czynności uruchomienia wodomierzy w danym budynku lub mieszkaniu, etc. należy przedstawić je do odbioru technicznego przez przedstawiciela instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej:

– dla wodomierzy mieszkaniowych – np. Administracji Osiedla,

– dla wodomierzy domowych – Zakładu Wodociągowego,

wg ustalonej przez daną instytucję procedury.

· Po odbiorze technicznym każdy zestaw wodomierzowy powinien być opatrzony plombą zabezpieczającą instytucji odpowiedzialnej za eksploatację instalacji wodociągowej, np. Administracji Osiedla.

2. Użytkowanie wodomierza.

· W trakcie eksploatacji wodomierza zawory odcinające umieszczone przed i za wodomierzem powinny być całkowicie otwarte.

· Podczas Użytkowania wodomierz powinien być całkowicie napełniony wodą.

· Eksploatacja wodomierza przy maksymalnym strumieniu objętości, Qmax, określonym przez producenta w danych katalogowych powinna być krótkotrwała i nie przekraczać łącznie 1 godziny w okresie międzylegalizacyjnym.

· Podczas eksploatacji wodomierza, niedopuszczalne są uderzenia hydrodynamiczne w przewodach rurociągu oraz wibracje, mające bezpośredni wpływ na stabilność charakterystyki metrologicznej wodomierza oraz jego trwałość.

· Podczas Użytkowania należy sprawdzać czy rzeczywiste warunki eksploatacji odpowiadają przeznaczeniu wodomierza szczególnie pod względem dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływów.

3. Przeglądy, konserwacja i naprawy.

· Wodomierz jest urządzeniem mierniczym i może zmienić podczas eksploatacji swe parametry pomiarowe. Pogarszanie tych właściwości jest na ogół wynikiem agresywnego działania wody (tworzą się osady związków: wapnia, Żelaza, manganu) powodujące zużycie się części mechanicznych w wodomierzu.

· W trakcie Użytkowania wodomierza należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych polegających na:

– sprawdzeniu, czy w obrębie zestawu wodomierzowego nie ma przecieków,

– sprawdzeniu, czy po otwarciu zaworów odcinających obracają się wskazówki

liczydła wodomierza,

– oczyszczeniu osłony liczydła wodomierza,

– sprawdzeniu stanu plomb legalizacyjnych i zabezpieczających (Użytkownika).

Uwaga: Do czyszczenia nie należy stosować środków chemicznych działających szkodliwie na materiały, z których wykonane są części wodomierza.

· Wykonywanie jak najczęściej (zalecane: raz na miesiąc) odczytów wskazań, a w szczególności wodomierzy mieszkaniowych.

· Cykliczność odczytów inkasenckich ustala instytucja odpowiedzialna za eksploatację instalacji wodociągowej. W systemie rozliczeń zużycia wody podstawą do rozliczeń z dostawcą wody są wskazania wodomierza domowego. Wskazania wodomierzy mieszkaniowych stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy administracją budynku a

lokatorami zamieszkującymi dane mieszkanie. W celu stwierdzenia nieprawidłowości wskazań danego wodomierza wywołanych jego awarią, nieprawidłowym Użytkowaniem lub ingerencją osób niepowołanych zaleca się, aby instytucja zajmująca się rozliczeniem zużycia wody dokonywała bieżącej analizy wskazań wodomierzy w danym mieszkaniu,

budynku itp.

· Po upływie okresu ważności cechy legalizacyjnej wodomierz należy wymontować, dokonać jego przeglądu i ponownej legalizacji lub wymienić na nowy.

· Wymiana wodomierza w przypadku jego uszkodzenia lub ponownej legalizacji należy do obowiązków Użytkownika wodomierza (instytucji pobierającej opłatę za zużytą wodę):

– dla wodomierzy mieszkaniowych – np. administracji budynku, osiedla

– dla wodomierzy domowych – Zakładów Wodociągowych.

· Naprawy powinny być wykonywane u producenta lub w odpowiednio do tego przygotowanych punktach napraw serwisowych. W przypadku konieczności wymiany części należy stosować tylko oryginalne części zapasowe. Po naprawie wodomierze podlegają sprawdzeniu i legalizacji.

· Części zamienne do wodomierzy ujęte są w katalogach i będą wysyłane na specjalne zamówienie.

Przykłady możliwych uszkodzeń i metody ich usuwania