Montaż wodomierzy głównych

 Warunki i sposób wbudowania wodomierzy domowych.

· Przewody wodociągowe powinny być ukształtowane w taki sposób, aby następowało całkowite ich wypełnienie wodą bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej.

· Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod naporem uderzenia wodnego.

· Przed i za wodomierzem powinna być zainstalowana armatura odcinająca pełno przelotowa (zawory lub zasuwy).

· Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako odcinki proste, których długość powinna być nie mniejsza niż:

– przed wodomierzem, odcinek L 5 Dr (Dr – średnica przewodu-rury)

– za wodomierzem, odcinek L3 Dr (Dr – średnica przewodu-rury)

 liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego.

· Przed i za wodomierzem nie dopuszcza się nagłych zmian przekroju przewodu wodociągowego.

· W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania odcinki przewodu powinny być usytuowane w poziomie.

· Przed zainstalowaniem wodomierza instalacja powinna być przepłukana w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić wodomierz lub spowodować ograniczenie przepływu.

· Na czas płukania instalacji zaleca się w miejsce wodomierza zamontować rurkę montażową.

W przypadku, kiedy nastąpiło płukania przewodów z zabudowanym zestawem wodomierzowym, po jego zakończeniu należy bezwzględnie oczyścić sito wodomierza i osadnika, (jeśli znajduje się on w zestawie wodomierzowym).

· Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym przez producenta położeniem roboczym.

· Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego w instalację powinien uniemożliwiać pobór wody przed wodomierzem.

· Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody (strzałką).

· Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące zarówno od instalacji jak i armatury wodomierzowej.

· W razie potrzeby zestaw wodomierzowy należy montować w konsoli do wodomierza lub wykonać pod niego odpowiedni cokół lub podpory.

· W instalacji ciepłej lub gorącej wody, w którą wbudowano wodomierz, nie może występować cyrkulacja wody – Norma PN – 98/B-01706 pkt. 2.2.2.

· W przypadku zestawu wodomierzowego będącego częścią uziemienia elektrycznego należy wykonać jego metaliczne bocznikowanie. Przekrój przewodu bocznikującego oraz jego zamontowanie należy ustalić w zależności od stopnia wymaganego zabezpieczenia zgodnego z PN-E-05009-41: 1992r.

 

  Wymagane i zalecane sposoby zabudowy wodomierzy domowych.

Wymagane sposoby zabudowy wodomierzy domowych w zestawach wodomierzowych zawarte są w normie PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720.

· Najczęściej stosowanym sposobem wbudowania wodomierza domowego produkcji METRON-u w zestaw wodomierzowy przedstawia – rysunek 17.

montwo16.jpg

Rys.17. Schemat wbudowania wodomierza WS – wariant z łącznikami (podstawowy). Zalecane długości odcinków prostych przed i za wodomierzem.

· Wodomierze domowe WS 15 produkcji METRON-u przystosowane są do zabudowy kołnierzowej. Wymiary montażowe kołnierzy DN 50 są zgodnie z normą PN-ISO 7005 (posiadają przylgę zgrubną z rowkami i 4 otwory o średnicy 18mm). Instalacja wodociągowa w miejscu wbudowania powinna posiadać kołnierze (z identycznie

owierconymi otworami) przygotowane przed zainstalowaniem wodomierza. Do montażu należy zastosować śruby M16 oraz założyć koncentrycznie dwie uszczelki nie przysłaniając średnicy przewodu. Ze względu na masę wodomierza, zalecany jest jego montaż na cokole lub w uchwycie-konsoli, patrz – rysunek 18.

montwo17.jpg

Rys.18. Schemat wbudowania wodomierza WS 15 (zabudowa kołnierzowa).

Jeśli w dostarczanej wodzie występują zanieczyszczenia mechaniczne zaleca się umieszczenie w zestawie wodomierzowym przed wodomierzem osadnika przeznaczonego do wstępnej filtracji wody. Osadnik montuje się położeniu „korkiem do dołu”, zgodnie ze strzałką wskazującą kierunek przepływu wody na jego korpusie–

rysunek 19.

montwo18.jpg

Rys.19 Schemat wbudowania wodomierza WS – wariant z osadnikiem.

W przypadku występowania naprężeń od instalacji oraz do szybkiego i profesjonalnego montażu wodomierza domowego zalecane jest stosowanie uchwytu-konsoli, przymocowanej sztywno do ściany (podłoża) – rysunek 20.

montwo19.jpg

Rys.20 Uchwyt-konsola z wbudowanym wodomierzem WS.

Montaż wodomierza w studzience

W przypadku, gdy budynek nie posiada piwnicy, nie ma możliwości technicznych na wydzielenie stosownego miejsca lub, gdy trwają dopiero prace budowlane dopuszcza się umieszczenie wodomierza domowego poza budynkiem, w studzience wodomierzowej.

· Jeszcze do niedawna zestawy wodomierzowe montowane były w tradycyjnych studzienkach budowanych z kręgów betonowych lub murowane z cegły i były bardzo podobne do studzienek kanalizacyjnych. Obecnie zalecane są specjalne mrozoodporne studzienki wodomierzowe.

· W zależności od typu wykorzystywana jest w niej:

– geotermika ziemi (studnia bez dna, z boczną otuliną izolującą i hermetyczną, ocieploną górą zabezpieczoną pokrywą – działanie na zasadzie termosu, zestaw wodomierzowy umieszczony jest na górze w odległości od 0,2 do 0,3m pod pokrywą).

– poduszka izolacyjna (wodoszczelna beczka z tworzywa, z umieszczoną na górze poduszką izolacyjną i zamknięta pokrywą, zestaw wodomierzowy umieszczony jest tu przy dnie na głębokości od 1,0 do 1,5m i posiada możliwość wyciągania go na górę do odczytu).

Powyższe studzienki wodomierzowe z izolacją cieplną wyposażone w stosowną armaturę połączeniową przystosowane są do zabudowy wodomierzy METRON JS i WS o średnicach od DN 15 do DN 32. Zabezpieczają one zestaw przed zamarznięcie, są łatwe w eksploatacji i stwarzają dogodne warunki do odczytu wskazań wodomierza – rysunek 21.

montwo20.jpg

montwo21.jpg

Rys. 21 Montaż wodomierza w studzience

Za odpowiednią głębokość wbudowania a następnie za gwarancję bezpieczeństwa eksploatacji i zabezpieczenia zestawu wodomierzowego przed zamarznięciem w studzience odpowiada z zasady jej użytkownik.

 Zasady lokalizacji studzienek

studzienkę wodomierzową lokalizować na terenie posesji w odległości 2,0 m od ogrodzenia lub linii rozgraniczającej nieruchomość (odległość podano do osi studni),

dla budownictwa segmentowego dopuszcza się lokalizowanie dwóch wodomierzy we wspólnej studzience (studzienki wodomierzowej nie wolno lokalizować na granicy dwóch posesji),

studzienka powinna być wykonana z materiału trwałego oraz mieć stopnie lub klamry do schodzenia przez otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w świetle,

właz w studzience wodomierzowej należy projektować od strony nieruchomości,

w zależności od lokalizacji studzienki wodomierzowej na działce należy stosować:

właz typu lekkiego z dwoma pokrywami (w pasie zieleni, w ciągu pieszym itp.),

właz typu ciężkiego z ociepleniem (w ciągu jezdnym),

studzienka powinna być zabezpieczona przed napływem wód gruntowych oraz opadowych.

Wymiary studzienek

dla połączeń o średnicy przewodu wodociągowego 50 mm – średnica studni 1,0; 1,2; 1,4 m w zależności od wielkości dobranego wodomierza,

dla połączeń o średnicy 80 mm i większej – studzienka prostokątna w zależności od średnicy przyłącza.