Rysunek odręczny

Szkice odręczne

Rysunkiem odręcznym nazywamy taki rysunek, który wykonujemy bez przyborów

kreślarskich, takich jak: liniały, kątomierze, krzywiki, cyrkle itp. Przy rysowaniu odręcznym nie

stosujemy podziałki, staramy się tylko zachować odpowiednie proporcje i dokładnie wykonany

rysunek zwymiarować. Rysunek odręczny nazywany jest szkicem. Na podstawie rysunku

odręcznego wykonuje się właściwy rysunek techniczny.

Zasady szkicowania figur płaskich

Rysowanie figur płaskich, zarówno w rzutach prostokątnych jak

i w aksonometrii, wymaga wychwycenia właściwych proporcji (zarówno boków, jak i kątów),

aby na rysunku przedstawić rzeczywiście określoną figurę płaską. Następne ćwiczenia

w rysowaniu polegają na szukaniu środka figury przez prowadzenie przekątnych oraz dzielenie

figury na równe części.

Znacznie trudniejsze jest rysowanie okręgów. Ćwiczenia te wykonuje się linią płynną

na przemian szybkimi i powolnymi ruchami

Rys.1 Szkice figur płaskich

Zasady szkicowania brył geometrycznych

Szkicując bryły geometryczne   należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie

właściwych proporcji, ponieważ myląc się w ich ocenie można zdeformować kształt bryły

i narysować np. zamiast prostopadłościanu sześcian. Rysując jakąkolwiek bryłę, trzeba starać

wyobrazić sobie całkowity jej kształt, a nie tylko widoczną stronę. Niewidoczne krawędzie

rysuje się cienkimi liniami pomocniczymi, jakby bryła była wykonana z przezroczystego szkła.

Jeśli mamy bardziej złożone bryły należy ich kształt sprowadzić do prostych brył, opisując na

nich np. prostopadłościan lub dzieląc je na kilka prostych brył. Figury, lub bryły pomocnicze

rysujemy cienką kreską, a właściwe kształty pogrubiamy i przechodzimy od ogólnego obrazu

do szczegółów.

Rys. 2 Rysunek odręczny brył

Zasady szkicowania instalacji rurowych

Za pomocą szkiców kierownik budowy lub majster może udoskonalić sposób

wykonywania pracy, proponując inne, bardziej korzystne w porównaniu z projektem

rozwiązania. Również wszelkie niejasności najprościej jest wyjaśnić za pomocą szkicu. Szkice

wykonuje się zgodnie ze wszystkimi zasadami, stosując uproszczenia i oznaczenia umowne

zgodne z PN. Rysunki odręczne (szkicowe) wykonuje się w I, II lub III stopniu uproszczenia.

Na rys. 3 przedstawiony jest szkic fragmentu instalacji wodociągowej. Jest to połączenie

płuczki ustępowej z pionem wodociągowym. Szkic wykonuje się w ten sposób, że najpierw na

arkuszu papieru rysuje się potrzebne części instalacji, a następnie na wykonany już szkic nanosi

wymiary.

Rys. 3 Szkic fragmentu instalacji wodociągowej

Schemat fragmentu instalacji gazu z gazomierzem, grzejnikiem wody przemysłowej

i trzonem kuchni gazowej przedstawiono na rys. 4

Rys. 4 Szkic rozwinięcia instalacji gazu