Rzutowanie aksonometryczne

Co to jest aksonometria? 

Aksonometria to przedstawienie przedmiotu w rzucie na jedną płaszczyznę (rzutnię), które przypomina swoim wyglądem rysunki perspektywiczne stosowane w plastyce. Cechą odróżniającą aksonometrię od innych rodzajów rzutu równoległego jest dążenie do zachowania prawdziwych wymiarów rzutowanych obiektów przynajmniej w jednym, wybranym kierunku. Niektóre rodzaje aksonometrii pozwalają również zachować wielkości kątów, równoległych do obranej płaszczyzny. Odwzorowując przedmiot w jednym rzucie należy przedstawić jego trzy podstawowe wymiary – wysokość, szerokość i głębokość. Dlatego też w rzutowaniu aksonometrycznym rzutnię tworzą odpowiednio trzy osie: X, Y, Z.

 

Rodzaje aksonometrii

 

Wyróżnia się pięć rodzajów rzutów aksonometrycznych:

– izometria,

– dimetria prostokątna,

– dimetria ukośna (aksonometria kawalerska),

– dimetria ukośna boczna,

– aksonometria wojskowa.

Izometria – w tym typie rzutowania wszystkie osie przesunięte są względem siebie o 120°, a wymiary przedmiotu nie są skrócone.

Podstawowe zasady rzutowania izometrycznego to:

– krawędzie równoległe przedmiotu pozostają równoległe także na rysunku,

– krawędzie poziome równoległe i prostopadłe do płaszczyzny rysunku wykreśla się pod kątem 30° do linii poziomej bez żadnych skrótów,

– krawędzie pionowe pozostają pionowe na rysunku.