Wykonywanie punktów stałych i kompensacja sieci

3.6.1 Punkty stałe.

Powinny być wykonywane tylko w szczególnych przypadkach, gdy konieczne jest unieruchomienie rurociągu. Na sieci preizolowanej punkty stałe wykonuje się:

– w miejscach wejść do budynków, studzienek cieplnych

– na połączeniach sieci kanałowej z bezkanałową,

– w celu zabezpieczenia ostrych załamań rurociągu

Punkty stałe wykonuje się przez przyspawanie do rurociągu elementu prefabrykowanego punktu stałego ze specjalnym kołnierzem, a następnie zalanie go betonem.  Konstrukcja samego bloku betonowego musi być zaprojektowana i uwzględniać warunki panujące w wykopie. Jako beton stosuje się beton zbrojony B25, stalą AIII z gatunku 34GS. Przed uruchomieniem sieci blok powinien uzyskać pełna wytrzymałość oraz zostać zasypany gruntem z zagęszczaniem.

 

3.6.2 Kompensacja wydłużeń cieplnych.

 

Rury preizolowane mają możliwość swobodnego przemieszczania się pod ziemią dzięki podsypce i obsypce piaskowej. Przy głębokości montażu do 1m piasek jest wystarczającym elementem zapewniającym kompensację, na załamaniach sieci należy przewidzieć poszerzenie wykopu i zagęszczenie gruntu do 85-95%  wartości Proctora. Przy większych głębokościach na załamaniach sieci stosuje się strefy kompensacyjne, w których rurociąg obłożony jest specjalnymi „poduszkami z pianki”. Sposób ułożenia poduszek i ich ilość powinna być podana w projekcie.

Poduszki piankowe powinny być ściśnięte nie więcej niż na 85 % swoje grubości. Oznacza to, że strefa kompensacyjna powinna być o co najmniej 15% większa niż maksymalne wydłużenia cieplne rurociągu. Nie zaleca się przy tym stosowania większych stref niż 120mm z uwagi na możliwość przegrzewania się rurociągu na kolanach (poduszki działają jak izolator). Poduszki kompensacyjne produkowane są w dwóch typach. Poduszki typu „A” mają kształt dopasowany do średnicy płaszcza rury, typu „B” są prostopadłościenne.

 

Rys. Poduszka kompensacyjna typu :po lewej „A”, po prawej „B”

 

Tabela. Wymiary poduszek typu A (Finpol)

Tabela Wymiary poduszek typu B (Finpol)

 

Rys. Przykładowy sposób układania poduszek kompensacyjnych.

 

Kompensatory mieszkowe

 

Preizolowane kompensatory mieszkowe dostarczane są na budowę w stanie całkowitego

rozciągnięcia mieszka .Wykonawca nie ma możliwości, ani potrzeby, zmiany nastawy kompensatora.

Kompensatory osiowe są bardzo wrażliwe na błędy niewspółosiowości rurociągu. Wymagają

określonych długości współosiowych prostych odcinków przed i za kompensatorem. Wykonawca po wykonaniu spawów sczepnych końcówek do spawania powinien skontrolować współosiowość wymaganych odcinków rurociągu przed i za kompensatorem.

Rys. Sprawdzanie współosiowości rurociągu w strefie montażu kompensatora

 

Kontrola współosiowości powinna odbywać się względem stalowych końcówek do spawania, a nie względem rury osłonowej.

 

Przy montażu kompensatorów mieszkowych należy przestrzegać następujących zasad:

– dopuszczalna minimalna długość odcinków prostych przed i za kompensatorem wynosi 12m

– minimalna dopuszczalna odległość końcówki kompensatora od strefy kompensacyjnej naturalnej wynosi 12m

– dopuszczalna współosiowość A na odcinku prostym przed i za kompensatorem wynosi±3mm

 

Montaż kompensatorów jednorazowych

Kompensatory jednorazowe dostarczane są w dwu odmianach:

– niepreizolowanej typu E 

– preizolowanej typu zatrzaskowego

Rys. Kompensator typu E. U dołu wymiary kompensatorów firmy FINPOL.

 

Rys. Kompensator zatrzaskowy.

 

Tabela. Wymiary kompensatorów zatrzaskowych firmy FINPOL.

 

   Długość zabudowy preizolowanego kompensatora zatrzaskowego wynosi ~2.5m, niezależnie od średnicy rury stalowej. Kompensatory jednorazowe są napinane fabrycznie na wartość zadaną w projekcie (i w zamówieniu). Wykonawca nie ma żadnej możliwości zmiany nastawy preizolowanego kompensatora zatrzaskowego. Nastawę kompensatora typu E można zmienić na budowie wkręcając lub wykręcając na odpowiednią długość śruby napinające. Są one zabezpieczone fabrycznie lekkim spawem sczepnym przed manipulowaniem nimi przez osoby niepowołane.    Kompensatory jednorazowe służą do wykonania naciągu montażowego w stanie gorącym, czyli tzw. preheatingu. Wykonanie preheatingu omówione jest na stronie firmy FINPOL.

   Zastosowanie kompensatorów jednorazowych pozwala skrócić czas realizacji budowy sieci preizolowanej umożliwiając przeprowadzenie operacji preheatingu przy wykorzystaniu kompensatorów typu E przy prawie całkowicie zasypanym wykopie, a w przypadku użycia kompensatorów zatrzaskowych przy całkowicie zasypanym wykopie. Z punktu widzenia wykonawcy kompensator zatrzaskowy jest wygodniejszy, o ile w trakcie budowy sieci cieplnej projektant nie wprowadzi zmiany wartości naciągu montażowego. Przed wspawaniem kompensatora typu E należy sprawdzić czy spawy sczepne na śrubach napinających wykonane w fabryce, nie zostały zerwane. Następnie na odcinek rurociągu z dowolnej strony kompensatora naciągnąć długą mufę polietylenową i dwie opaski termokurczliwe.


Wykonać spawanie końcówek. Po sprawdzeniu jakości spoin kompensator jest gotowy do preheatingu.

Preheating jest jedną z ostatnich czynności montażowych .W związku z tym należy kontynuować montaż dalszych odcinków rurociągu, a kompensator pozostawić nie zaizolowany aż do czasu wykonywania preheatingu.

 

3.6.3.Przejścia pod jezdniami i torami

 

Rurociągi prowadzone pod jezdniami powinny być projektowane prostopadle do osi jezdni w rurze osłonowej stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie. Przestrzeń pomiędzy rurą preizolowaną a rurą osłonową powinna być równomierna na całej długości i obwodzie rury. Stosuje się do tego celu elementy dystansowe.

DSCN1606.JPG

Fot. Zakładanie na rurę preizolowaną elementu dystansującego.

 

3.6.4. Przejścia przez ścianę budynku

siecc101.jpg

Przejście rurociągu przez ścianę budynku należy zabezpieczyć rurą ochronną stalową. Przestrzeń pomiędzy rurą preizolowaną a rurą ochronną przełazową powinna być uszczelniona przed przenikaniem wody za  pomocą gumowych pierścieni. Od strony zewnętrznej ścianę uszczelnia się zwykle dodatkową uszczelką typu „WGC” z pierścieniem przykręcanym do ściany.

 

Fot. Uszczelka typu WGC

 

Tego typu uszczelnienie umożliwia ruch rurociągu w trzech płaszczyznach bez rozszczelnienia połączenia.

 

siecc102.jpgsiecc103.jpg

 

Po stronie wewnętrznej budynku, zakończenie rurociągu cieplnego wykonuje się za pomocą mankietu termokurczliwego.